Regulatorisk 2020-06-03 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlsons bokslutskommuniké 2019/20

Styrkebesked i en osäker tid

Fjärde kvartalet – 1 feb till 30 apr

• Försäljningen i Norden minskade med 4% till 1 627 Mkr (1 688), organisk tillväxt oförändrad. Den totala försäljningen minskade med 6%, organisk försäljning minskade med 2% till 1 644 Mkr (1 742)

• Försäljningen online ökade med 45% till 138 Mkr (96)

• Rörelseresultatet, inklusive kostnader av engångskaraktär och kostnader kopplade till handlingsprogrammet CO100+, uppgick till -41 Mkr (-77). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick rörelse-resultatet till -61 Mkr

• Underliggande rörelseresultat uppgick till -31 Mkr (-52) (exkl IFRS 16)

• Rörelsemarginalen uppgick till -2,5% (-4,4)

• Nettoskuld/EBITDA exklusive effekten av IFRS 16 (12 mån) uppgick till 0,0 ggr (0,5)

• Resultat efter skatt uppgick till -46 Mkr (-62)

• Vinst per aktie uppgick till -0,73 kr (-0,98)

Verksamhetsåret – 1 maj till 30 apr

• Försäljningen i Norden ökade med 2% till 8 666 Mkr (8 489), en organisk tillväxt om 3% och den totala försäljningen liksom organisk tillväxt var oförändrad till 8 758 Mkr (8 772).

• Försäljningen online ökade med 25% till 542 Mkr (432)

• Rörelseresultat, inklusive kostnader av engångskaraktär och kostnader kopplade till handlingsprogrammet CO100+, uppgick till 549 Mkr (94). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 454 Mkr

• Underliggande rörelseresultat uppgick till 581 Mkr (497) (exkl IFRS 16)

• Rörelsemarginalen uppgick till 6,3% (1,1)

• Resultat efter skatt uppgick till 376 Mkr (72)

• Vinst per aktie uppgick till 5,94 kr (1,13)

• Den makroekonomiska utvecklingen och dess påverkan på detaljhandeln till följd av Covid-19 är fortsatt osäker. Styrelsen avser i detta läge att värna Clas Ohlsons solida finansiella ställning och flexibilitet och föreslår därför att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019/20.

Händelser efter rapportperiodens slut

• Försäljningen i Norden minskade i maj med 1% till 626 Mkr (631), en organisk tillväxt om 5% och den totala försäljningen minskade med 2% till 630 Mkr (641), en organisk tillväxt om 4%

• Försäljningen online i maj ökade med 68% till 61 Mkr (36)

 

Vd Lotta Lyrå kommenterar fjärde kvartalet/verksamhetsåret 2019/20:
 

Ett relevant erbjudande ger tillväxt

Coronapandemin har medfört stora konsekvenser för alla människor och för hela samhället. För oss på Clas Ohlson är och förblir säkerheten för medarbetare och kunder högsta prioritet. Samtidigt arbetar vi med att anpassa oss till de nya kundbehov som följer av pandemin. Många människor tillbringar mer tid hemma och vi har kunnat se en ökad efterfrågan på produkter för såväl hemarbete som hemmafix. Därför har vi under kvartalet arbetat hårt med att anpassa den kommersiella agendan och verksamheten i stort. Detta har givit resultat.

Ett relevant sortiment tillsammans med vårt butiksnätverk, en smidig e-handel på egen och andra plattformar, som exempelvis Mathem och Kolonial, och flexibla leveransalternativ har skapat en attraktiv mix. Vi har därmed kommit relativt väl ut, både vad gäller försäljning och lönsamhet, under de inledande månaderna med coronapandemin. I april växte vi organiskt och försäljningen online ökade med hela 61 procent, vilket motsvarar 10 procent av försäljningen i månaden. Den organiska försäljningen i Norden var under fjärde kvartalet på samma nivå som motsvarande period förra året.

Samtidigt som den svaga norska kronan påverkar oss negativt har den norska verksamheten bevisat styrkan i Clas Ohlsons erbjudande och varumärke. I Sverige har Covid-19 främst påverkat försäljningen genom minskad kundtrafik i centrala butikslägen i de större städerna samt i butiker som normalt sett gynnas av gränshandel. I Finland har vi fortsatt arbetat med att stärka Clas Ohlsons position på marknaden men de restriktioner som vidtogs för att begränsa spridningen av coronaviruset fick en betydande negativ inverkan på kvartalets försäljning. Med en effektivare lagerstyrning har vi kunnat kompensera för en svagare försäljning och minskat lagernivån med cirka 200 Mkr jämfört med 30 april förra året. Corona har hittills inneburit begränsade effekter på vår leveranskedja och vi känner oss trygga med varuförsörjningen inför sommaren. Bruttomarginalen stärktes under kvartalet till 39,9 procent att jämföra med 38,2 procent föregående år.

Vi levererar vad vi lovat

Detta kvartal avslutar handlingsprogrammet CO100+. Rörelsemarginalen (exklusive IFRS 16) om 5,2 procent innebär att vi når det mål om 4-6 procent som kommunicerades i samband med lanseringen av vår tillväxtstrategi för två år sedan.

Det underliggande rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -31 Mkr jämfört med -52 Mkr föregående år och för helåret till 581 Mkr jämfört med 497 Mkr föregående år. Detta visar att vårt systematiska och målmedvetna arbete både vad gäller kostnads- och tillväxtinitiativen inom CO100+ och stängningen av butiksnätet i Tyskland och Storbritannien har gett utlovade resultat. Initiativen har därmed haft en positiv påverkan på marginalen på kort sikt, och samtidigt gett oss en bättre plattform för lönsam tillväxt framåt.  

Enligt plan har vi sänkt den löpande kostnadsnivån i intervallet 225-250 Mkr. En del av denna har successivt realiserats inom framför allt besparingar avseende indirekta inköp, lägre kostnader för varor för försäljning samt en effektivare organisation. Under verksamhetsåret 2020/21 kommer återstående cirka 150-160 Mkr att realiseras. Detta tillsammans med fortsatt fokus på att växa online och försäljningen per kvadratmeter och kund kommer att hjälpa oss att nå vårt långsiktiga lönsamhetsmål om en rörelsemarginal om 6-8 procent.

Förutom att slutföra arbetet inom CO100+ har vi under kvartalet vidtagit ytterligare åtgärder för att möta konsekvenserna av coronapandemin. I april blev cirka 300 butiksmedarbetare tillfälligt permitterade, till följd av kortare öppettider och färre besökare. För närvarande berörs endast ett fåtal citybutiker samt butiker med betydande gränshandel. Vidare är cirka 200 tjänstemän sedan april tillfälligt deltidspermitterade fram till mitten av juni. Permitteringarna för denna grupp kommer inte att förlängas och bedömningen är att de inte återupptas efter semesterperioden. Förhandlingar med fastighetsägare om hyreslättnader pågår. Genom att förenkla vår ledningsstruktur samt minska antalet administrativa tjänster har vi dessutom skapat en mer kostnadseffektiv och snabbfotad organisation.

Väl rustade för resan framåt

Den makroekonomiska utvecklingen och påverkan på kundbeteendet är de största osäkerhetsfaktorerna för vår verksamhet relaterat till coronaviruset. Därtill påverkas vi av rörelserna på valutamarknaden. Till detta ska vi addera att detaljhandeln sedan tidigare är inne i en stor omställning. Jag tror att vi efter pandemin kommer att se ett annat normalläge än tidigare och att detta tillsammans med den underliggande strukturförändringen i detaljhandeln kommer att kräva stora mått av flexibilitet, lyhördhet och fortsatt uppgradering av affärsmodellen. Jag är också övertygad om att de företag som erbjuder sina kunder möjlighet att leva på ett mer hållbart sätt kommer att ha en konkurrensfördel.

Utöver de tydliga resultat vi fått från vårt förändringsarbete har vi under de senaste månaderna dessutom fått kvitto på att vår affärsmodell är både robust och flexibel för att möta oförutsedda yttre händelser. I vår grundare Clas Ohlsons anda om att alltid sätta kunden i första rummet och eftersträva enkelhet fortsätter vi nu att utveckla verksamheten. Vi är väl rustade för framtiden där vägen framåt bygger på; att erbjuda ett än mer relevant sortiment, butiker i rätt lägen, attraktiv e-handel på egen och andra plattformar, flexibla leveransalternativ och ett starkt tjänsteerbjudande. Med oss tar vi också styrkan i det gedigna arbete vi har gjort, och nu växlar upp, inom hållbarhetsområdet. Så kommer Clas Ohlson att fortsätta generera kund- och aktieägarvärde. Till sist - ett särskilt varmt och innerligt tack till alla fantastiska Clas Ohlson kollegor som med sin målmedvetenhet gör skillnad varje dag!

Webbsänd presentation idag kl. 09.00

Vd och koncernchef Lotta Lyrå och CFO Pär Christiansen kommenterar rapporten idag kl 09.00 i en webbsänd presentation som nås via denna länk.  Presentationen sker på engelska och följs av en frågestund. För att delta i telefonkonferensen och kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring in på något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: +46856642707, UK: +443333009032, US: +18335268347

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se
 

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2020 klockan 07:00.

 

Bifogade filer

Meny Språk