Policyer och riktlinjer

En gedigen bolagsstyrning och en värderingsdriven företagskultur hjälper oss att öka effektiviteten i våra processer och att integrera etik, miljö och sociala frågor i våra strategiska beslut och i vårt sätt att arbeta.

Vår bolagsstyrning är förankrad i internationella normer för hur man bedriver affärer. Vi stödjer FN Global Compacts tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Våra policyer, riktlinjer och hur vi bygger relationer med våra intressenter speglar vårt engagemang.

Clas Ohlsons uppförandekod innehåller de krav vi ställer på oss själva, våra tillverkare och leverantörer samt samarbetspartners vad gäller bland annat arbetsmiljö, arbetsvillkor, miljöpåverkan och antikorruption.

Våra viktigaste policyer, riktlinjer, instruktioner och manualer uppdateras och kommuniceras löpande. Allmänna riktlinjer och instruktioner publiceras på vårt intranät och policyer som omfattar samarbetspartners tillgängliggörs via hemsidan.

Meny Språk