Aktien

Clas Ohlsons B-aktie är sedan 1999 noterad på Nasdaq Stockholm. Aktien ingår i sektorindex Consumer Services.

Aktiedata

Notering: Nasdaq Stockholm Mid Cap
Kortnamn: Clas B
Branschklassificering: Consumer Services
ISIN-kod: SE0000584948

Aktiens utveckling

Under räkenskapsåret 2017/18 minskade Clas Ohlson-aktien med 35 procent till 96,00 kr (147,00) mot föregående period, medan SIX generalindex minskade med 2 procent. Totalavkastningen för aktien, inklusive återinvesterade utdelningar, uppgick till minus 30 procent. Den högsta betalkursen var 172,50 kr noterat i augusti 2017 och lägsta betalkursen var 85,10 kr noterat i april 2018.

Aktiens omsättning

Under verksamhetsåret 2017/18 omsattes 46 483 081 Clas Ohlson-aktier vilket motsvarar en omsättningshastighet om 71 procent.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgick vid utgången av verksamhetsåret till 82 Mkr fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Egna aktier

Antalet registrerade aktier uppgår till 65 600 000 av vilka 2 391 865 aktier (2 516 562) innehas av bolaget vid utgången av verksamhetsåret. Antalet utestående aktier, netto efter återköp, uppgick vid periodens slut till 63 208 135 (63 083 438).

För att säkra bolagets åtagande gällande villkorade matchningsaktier och personaloptioner i samband med LTI 2017 återköpte Clas Ohlson under första kvartalet 2017/18 130 000 aktier för totalt 21 Mkr till en genomsnittlig kurs om cirka 161 kr per aktie.

Ägarstruktur

Antalet aktieägare uppgick den 30 april 2018 till 34 717 (33 316). Utländska ägare svarade för 37 procent (33) av kapitalet och 36 procent (34) av rösterna. Det svenska ägandet domineras av privatpersoner och bolag med 42 procent (41) av kapitalet medan institutioner äger  21 procent (26).

Aktiekapitalets utveckling

År Transaktion Tillkommande aktier Ackumulerat antal aktier Totalt aktiekapital
1994     48 000 4 800 000
1999 Split 10:1 432 000 480 000 4 800 000
1999 Fondemission 6 720 000 7 200 000 72 000 000
1999 Nyemission 1 000 000 8 200 000 82 000 000
2001 Split 4:1 24 600 000 32 800 000 82 000 000
2004 Split 2:1 32 800 000 65 600 000 82 000 000

Källa Euroclear

Data per aktie2

  17/18 16/17 15/16¹
14/15 13/14  12/13
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, miljoner 63,2 63,1 63,2 63,1 63,1 63,3
Vinst per aktie före utspädning, kr 5,66 7,59 6,00 7,27 6,42 5,23
Totalresultat per aktie 6,37 8,30 5,07 7,41 6,41 6,78
Kassaflöde per aktie³ 5,90 11,08 11,15 10,25 10,91 8,17
Eget kapital per aktie, kr 35,82 35,68 33,75 33,92 31,12 29,02
Börskurs 30 april, kr 96 147 162 143 143 87
Utdelning per aktie, kr 6,25
6,25 5,75 5,25 4,75 4,25
P/e-tal, ggr 17 19 27 20 22 17
Direktavkastning, % 6,5 4,3 3,5 3,7 3,3 4,9
Utdelningsandel, % 110 82 96 72 74  81
Totalavkastning, % -30 -6 17 3 69 -8

¹ Inkluderar engångskostnad om 107 Mkr.
² Se nyckeltalsdefinitioner.
³ Från den löpande verksamheten.

Meny Språk