Aktien

Clas Ohlsons B-aktie är sedan 1999 noterad på Nasdaq Stockholm. Aktien ingår i sektorindex Consumer Services.

Aktien noterade under verksamhetsåret 2016/2017 en nedgång med 9 procent. Räknat på sista betalkurs den 30 april 2017 som var 147 kr, uppgick det totala börsvärdet i Clas Ohlson till 9,6 miljarder kronor (10,6).

Aktiedata

Notering: Nasdaq Stockholm Mid Cap
Kortnamn: Clas B
Branschklassificering: Consumer Services
ISIN-kod: SE0000584948

Aktiens utveckling

Under verksamhetsåret 2016/17 minskade Clas Ohlson-aktien med 9 procent till 147,00 kr (162,00) mot föregående period, medan SIX generalindex ökade med 21 procent. Totalavkastningen för aktien, inklusive återinvesterade utdelningar, uppgick till minus 6 procent. Den högsta betalkursen var 174,00 kr noterat i maj 2016 och lägsta betalkursen var 121,25 kr noterat i november 2016.

Aktiens omsättning

Under verksamhetsåret 2016/17 omsattes 26 109 704 Clas Ohlson-aktier vilket motsvarar en omsättningshastighet om 40 procent.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgick vid utgången av verksamhetsåret 2016/2017 till 82 Mkr fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier

Egna aktier

Antalet registrerade aktier uppgår till 65 600 000 av vilka 2 516 562 aktier (2 223 580) innehas av bolaget vid utgången av verksamhetsåret. Antalet utestående aktier, netto efter återköp, uppgick vid periodens slut till 63 083 438 (63 376 420).

För att säkra bolagets åtagande gällande villkorade matchningsaktier och personaloptioner i samband med LTI 2016 återköpte Clas Ohlson under första kvartalet 2016/2017 530 000 aktier för totalt 76 Mkr till en genomsnittlig kurs om cirka 143 kr per aktie.

Ägarstruktur

Antalet aktieägare uppgick den 31 juli 2017 till 32 070 (33 316). Utländska ägare svarade för 35 procent (33) av kapitalet och 35 procent (34) av rösterna. Det svenska ägandet domineras av privatpersoner och bolag med 40 procent (40) av kapitalet medan institutioner äger 25 procent (26).

Aktiekapitalets utveckling

År Transaktion Tillkommande aktier Ackumulerat antal aktier Totalt aktiekapital
1994     48 000 4 800 000
1999 Split 10:1 432 000 480 000 4 800 000
1999 Fondemission 6 720 000 7 200 000 72 000 000
1999 Nyemission 1 000 000 8 200 000 82 000 000
2001 Split 4:1 24 600 000 32 800 000 82 000 000
2004 Split 2:1 32 800 000 65 600 000 82 000 000

Källa Euroclear

Data per aktie2

  16/17 15/16¹
14/15 13/14  12/13
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, miljoner 63,1 63,2 63,1 63,1 63,3
Vinst per aktie före utspädning, kr 7,59 6,00 7,27 6,42 5,23
Totalresultat per aktie 8.30 5,07 7,41 6,41 6,78
Kassaflöde per aktie³ 11.08 11,15 10,25 10,91 8,17
Eget kapital per aktie, kr 35,68 33,75 33,92 31,12 29,02
Börskurs 30 april, kr 147 162 143 143 87
Utdelning per aktie, kr 6,25
5,75 5,25 4,75 4,25
P/e-tal, ggr 19 27 20 22 17
Direktavkastning, % 4,3 3,5 3,7 3,3 4,9
Utdelningsandel, % 82 96 72 74  81
Totalavkastning, % -6 17 3 69 -8

¹ Inkluderar engångskostnad om 107 Mkr.
² Se nyckeltalsdefinitioner.
³ Från den löpande verksamheten.

Meny Språk