2016 Årsstämma

Clas Ohlsons högsta beslutande organ är årsstämman, vid vilken varje aktieägare har rätt att delta, personligen eller genom ett med fullmakt utrustat ombud.

Årsstämma 2016 i Clas Ohlson AB (publ) hölls lördagen den 10 september 2016 kl 11:00 vid bolagets distributionscentral i Insjön.

En begäran från aktieägare till styrelsen att få ett ärende behandlat på årsstämman ska ha inkommit den 25 juli 2016 för att kunna tas med i kallelsen.

 

 

Stämman kan besluta i alla frågor som inte enligt lagen eller bolagsordningen uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens.

Årsstämman väljer bolagets styrelse och styrelseordförande samt beslutar om arvode till desamma samt till ledamöterna i styrelsens utskott. Årsstämman väljer också bolagets revisorer och beslutar om arvode till revisorerna. Till årsstämmans uppgifter hör också bland annat, att fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av bolagets verksamhet samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Stämman beslutar vidare bland annat om ökning eller minskning av aktiekapitalet, samt ändringar i bolagsordningen. Stämman beslutar vidare de riktlinjer som skall gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Vid årsstämman har varje aktieägare som huvudregel rätt att rösta för alla sina aktier. Årsstämmans beslut fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna. Till skydd för de mindre aktieägarna ska dock vissa beslut fattas med kvalificerad majoritet av de avgivna rösterna och de vid stämman företrädda aktierna. Dessutom gäller som en generell minoritetsskyddsregel att årsstämman inte får fatta beslut som kan ge en otillbörlig fördel till viss aktieägare eller annan, till nackdel för bolaget eller annan aktieägare för bolaget eller annan aktieägare.

 Platsen för årsstämman var Distributionscentralen i Insjön.

Ladda ner

Meny Språk