Utdelning

Utdelningspolicy

Utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen. För verksamhetsåren 2018/2019 och 2019/2020, är ambitionen att utdelningen behålls i nivå med verksamhetsåret 2016/17, i absoluta tal.

Utdelning 2018/19

Årsstämman den 7 september, 2019, fastställde föreslagen utdelning om 6,25 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Den första utbetalningen om 3,13 kronor per aktie och den andra om 3,12 kronor per aktie med avstämningsdag den 10 september 2019 respektive 14 januari 2020.

Meny Språk