Utdelning

Utdelningspolicy

Utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen. 

Utdelning 2021/22

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2021/22 om 6,75 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,375 kr. Med anledning av bolagets starka finansiella ställning, och mot bakgrund av att ingen utdelning lämnades för verksamhetsåret 2019/20, föreslår styrelsen därtill en extra utdelning om 6,25 kr per aktie att utbetalas vid två tillfällen med 3,125 kr vardera. Utbetalning föreslås ske i september och januari. 
Meny Språk