Utdelning

Utdelningspolicy

Utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen. 

Utdelning 2020/21

Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen, godkändes av årsstämman och fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 6,25 kr per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Den första utbetalningen beslutades till 3,13 kronor per aktie och den andra utbetalningen till 3,12 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utdelningen beslutades vara den 14 september 2021 respektive den 11 januari 2022. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 17 september 2021 respektive den 14 januari 2022.
Meny Språk