Bolagsstyrning

En god bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla förtroende från aktieägare, kunder och övriga intressenter och bygger på att bolagets strategier, mål och värderingar genomsyrar hela organisationen.

Styrningen av Clas Ohlson utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (koden). Vidare följer styrningen bolagsordningen, interna instruktioner och riktlinjer samt rekommendationer som utges av relevanta organisationer. Rapporteringen om bolagsstyrning har upprättats i enlighet med koden.

”För att säkerställa en god bolagsstyrning har vi rutiner och processer till vår hjälp som gör det möjligt för oss att kontinuerligt följa upp våra mål och risker. Vi utvecklar strategier och planer i syfte att minimera operativa, finansiella och legala risker, samtidigt som möjligheter ska tas tillvara och utvecklas.

Vår bolagsstyrning är förankrad i internationella normer för hur man bedriver affärer. Vi stödjer FN:s Global Compacts tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Våra policyer, riktlinjer och hur vi bygger relationer med våra intressenter speglar vårt engagemang.” 

- Kenneth Bengtsson, styrelsens ordförande.

Meny Språk