Balansräkning

Verksamhetsår 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
Mkr
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 543,2 476,9 428,2 340,2 270,6 171 133
Materiella anläggningstillgångar 780,6 911,6 1 041,3 1 064,3 1 127,2 1 228,9 1 291,2
Nyttjanderättstillgångar 2 059,9
Långfristiga värdepappersinnehav 252,3 225,3 224,5
Långfristiga fordringar 75,4 21,5 14,9 18,5 18,1 11,6 8,1
Varulager 1 811,2 1 987,3 2 038 1 630,7 1 639,2 1 569,3 1 348,2
Kortfristiga fordringar 179,8 249,4 336,9 220,6 263,4 242,5 229,5
Likvida medel 80,1 105 115,8 625,1 604,3 517,4 358,3
Summa tillgångar 5 782,4 3 976,9 4 199,7 3 899,4 3 922,8 3 740,7 3 368,3
Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 756,9 1 940,8 2 263,9 2 250,7 2 138,8 2 144,5 1 964,9
Innehav utan bestämmande inflytande 6,2 6,6 0 0 0 0 0
Totalt eget kapital 1 763,1 1 947,3 0 0 0 0 0
Långfristiga leasingskulder, räntebärande 1 672,5
Långfristiga skulder, räntebärande 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder, icke räntebärande 232,1 204,8 227,4 226,8 195,1 213,3 206,5
Kortfristiga leasingskulder, räntebärande 523,7
Kortfristiga skulder, räntebärande 67,2 283,1 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder, icke räntebärande 1 523,8 1 541,7 1 708,4 1 421,9 1 588,9 1 382,9 1 196,9
Summa eget kapital och skulder 5 782,4 3 976,9 4 199,7 3 899,4 3 922,8 3 740,7 3 368,3
Meny Språk