Balansräkning

Verksamhetsår 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
Mkr
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 340,2 270,6 171,0 133,0 111,0
Materiella anläggningstillgångar 1 064,3 1 127,2 1 228,9 1 291,2 1 350,6
Långfristiga fordringar 18,5 18,1 11,6 8,1 3,2
Varulager 1 630,7 1 639,2 1 569,3 1 348,2 1 303,9
Kortfristiga fordringar 220,6 263,4 242,5 229,5 214,9
Likvida medel 625,1 604,3 517,4 358,3 124,6
Summa tillgångar 3 899,4 3 922,8 3 740,7 3 368,3 3 108,2
Eget kapital och skulder
Eget kapital 2 250,7 2 138,8 2 144,5 1 964,9 1 836,5
Långfristiga skulder, räntebärande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Långfristiga skulder, icke räntebärande 226,8 195,1 213,3 206,5 185,7
Kortfristiga skulder, räntebärande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kortfristiga skulder, icke räntebärande 1 421,9 1 588,9 1 382,9 1 196,9 1 086,0
Summa eget kapital och skulder 3 899,4 3 922,8 3 740,7 3 368,3 3 108,2
Meny Språk