Finansiella mål och ramverk

Clas Ohlsons finansiella mål* inkluderar en organisk tillväxt på 5 procent per år och en rörelsemarginal på 7-9 procent per år, inklusive IFRS16. Därtill ska nettoskulden/EBITDA understiga 2 gånger och utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med hänsyn till finansiell ställning.

Försäljning

Försäljningen ska öka organiskt med i genomsnitt fem procent per år.

2021/22 ökade försäljningen med 6 procent till 8 784 Mkr (8 284). Organiskt ökade försäljningen med 4 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 4 procent. Försäljningen online ökade med 9 procent till 971 Mkr (894).

Rörelsemarginal

Rapporterad rörelsemarginal (inklusive IFRS16) ska uppgå till 7-9% per år.

2021/22 uppgick rörelsemarginalen till 8,2 procent (7,3). IFRS 16 påverkade rörelsemarginalen positivt med 0,9 procentenheter (0,9).

Utdelning

Utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen.

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2021/22 om 6,75 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,375 kr. Med anledning av bolagets starka finansiella ställning, och mot bakgrund av att ingen utdelning lämnades för verksamhetsåret 2019/20, föreslår styrelsen därtill en extra utdelning om 6,25 kr per aktie att utbetalas vid två tillfällen med 3,125 kr vardera. Utbetalning föreslås ske i september och januari.

Nettoskuld/EBITDA

Nettoskuld i relation till EBITDA ska understiga två (2) gånger. Investeringar planeras med hänsyn till finansiell ställning, kassaflöde och strategiska aktiviteter.

2021/22 uppgick nettoskuld i relation till EBITDA exklusive effekten av IFRS 16 till -0,5 gånger (-0,7). Nettoskulden i relation till EBITDA inklusive IFRS 16 uppgick till 0,9 gånger (1,1).

*uppdaterade juni 2022

Meny Språk