Finansiella mål och ramverk

Våra finansiella mål och ramverk är fastställda av styrelsen och kommunicerades i samband med kapitalmarknadsdagen den 3 maj 2018.

Tillväxt

 • Försäljningen ska öka organiskt med i genomsnitt 5% per år under en femårsperiod
  • Försäljningen per kund ökar
  • Försäljningen per kvadratmeter ökar
  • Försäljningen online minst fördubblas vartannat år

Lönsamhet

 • Rörelsemarginalen ska uppgå till 6-8% inom en femårsperiod

  • Egna varumärken ökar som andel av försäljningen
  • Organisationen och butiksytan effektiviseras
  • Sortimentsutveckling, inköp och logistik systematiseras

Under verksamhetsåren 2018/19 och 2019/20 beräknas cirka 1-2% av den underliggande rörelsemarginalen investeras i strategiska initiativ.*

Kapitalstruktur

 • Nettoskuld i relation till EBITDA ska understiga två (2) gånger*

  • Investeringar planeras med hänsyn till finansiell ställning, kassaflöde och strategiska aktiviteter.

Utdelningspolicy

 • Utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen

  • De första två åren, 2018/19 och 2019/20, är ambitionen att utdelningen behålls i nivå med verksamhetsåret 2016/17, i absoluta tal.

* För att fortsatt kunna koppla resultatutvecklingen för räkenskapsåret 2019/20 till de satta finansiella målen, redovisar vi även rörelsemarginal och nettoskuld/EBITDA exklusive effekter av IFRS 16.

Meny Språk