Finansiella mål och ramverk

Clas Ohlsons finansiella mål och finansiella ramverk har reviderats för att stödja den nya tillväxtstrategin. De nya målen gäller från och med verksamhetsåret 2018/19.

 • Försäljningen ska öka organiskt med i genomsnitt 5 procent per år under en femårsperiod.
  • försäljningen per kund ökar.
  • försäljningen per kvadratmeter ökar.
  • försäljningen online minst fördubblas vartannat år.
 • Rörelsemarginalen ska uppgå till 6-8 procent inom en femårsperiod.
  • egna varumärken ökar som andel av försäljningen.
  • organisationen och butiksytan effektiviseras.
  • sortimentsutveckling, inköp och logistik systematiseras.

Under 2018-2020 beräknas cirka 1-2 procent av den underliggande rörelsemarginalen investeras i strategiska initiativ.

 •  Nettoskuld i relation till EBITDA ska understiga två (2) gånger.
  • investeringar planeras med hänsyn till finansiell ställning, kassaflöde och strategiska aktiviteter.
 • Utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen.

Under 2019 och 2020 är ambitionen att utdelningen behålls i nivå med verksamhetsåret 2016/17, i absoluta tal.

Meny Språk