Finansiella mål och uppfyllnad

Clas Ohlson växer kontinuerligt via ett väl utbrett butiksnätverk och e-handel samt med nya erbjudanden och tjänster. Sammantaget bidrar våra mål till långsiktigt värdeskapande.

Clas Ohlsons långsiktiga finansiella mål består av ett försäljningsmål och ett lönsamhetsmål.

  • En årlig försäljningstillväxt i jämförbara butiker om lägst 2 procent
  • Etablering av 10-15 nya butiker netto under 2017/2018
  • En rörelsemarginal om lägst 10procent
  • Utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen. Det är vår utdelningspolicy.

Tillväxten på nya marknader ska ske i enlighet med de långsiktiga finansiella målen. 

Försäljningstillväxt

Genom att öka försäljningen i befintlig struktur fortsätter Clas Ohlson att utveckla affären. Clas Ohlsons mål är en årlig försäljningstillväxt i jämförbara enheter om lägst 2 procent. 

Under verksamhetsåret 2016/2017 ökade försäljningen i jämförbara enheter med 1procent.

Nya butiker

Målet för verksamhetsåret 2016/2017 var att etablera 3-8 nya butiker netto. 

Vi öppnade totalt 17 nya butiker i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland och Dubai under året. Netto var tillskottet 11 butiker. Vår första tyska butik invigdes i maj 2016.

Målet för verksamhetsåret 2017/2018 är 10–15 nya butiker netto.

Rörelsemarginal

Genom att investera i fortsatt expansion och ha en kostnadseffektiv organisation ska rörelsemarginalen uppgå till lägst 10 procent. Rörelsemarginalen för verksamhetsåret uppgick till 7,6 procent.

Utdelning

Ägarna ska långsiktigt få ta del av bolagets resultat med en utdelning på stabil nivå.

Utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen. Det är vår utdelningspolicy.

Utdelningen för verksamhetsåret 2016/2017 om 6,25 kronor per aktie motsvarar 82 procent av resultatet per aktie före utspädning, vilket är i enlighet med utdelningspolicyn.