Finansiella mål och ramverk

Clas Ohlsons finansiella mål inkluderar en organisk tillväxt på 5 procent per år och en rörelsemarginal på 7-9 procent per år. Därtill ska nettoskulden/EBITDA understiga 2 gånger och utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med hänsyn till finansiell ställning.

Försäljning

Försäljningen ska öka organiskt med i genomsnitt fem procent per år.

2022/23 ökade totala försäljningen med 3 procent till 9 024 Mkr (8 784). Den organiska försäljningsökningen var 1 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 9 procent till 1 054 Mkr (971).

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen ska uppgå till 7-9 procent per år.

2022/23 uppgick rörelsemarginalen till 3,4 procent (8,2). Exklusive engångskostnader kopplade till avveckling av verksamheten i Storbritannien, utrangering av IT-system och organisationsförändringar uppgick rörelsemarginalen till 5,1 procent.

Utdelning

Utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen.

För verksamhetsåret 2022/23 uppgick utdelningen till 1,50 (6,75) kr per aktie. Total utdelningen till 98 Mkr (853),vilket utgör 54 (163) procent av verksamhetsårets resultat efter skatt. Avstämningsdag var den 12 september 2023. Utbetalningen från Euroclear Sweden AB genomfördes den 15 september 2023.

Nettoskuld/EBITDA

Nettoskuld i relation till EBITDA (exklusive effekten av IFRS 16) ska understiga två (2) gånger. Investeringar planeras med hänsyn till finansiell ställning, kassaflöde och strategiska aktiviteter.

2022/23 uppgick nettoskuld i relation till EBITDA (exklusive effekten av IFRS 16) till 0,2 gånger (-0,5).

Meny Språk