Finansiella mål och ramverk

Clas Ohlsons finansiella mål inkluderar en organisk tillväxt på 5 procent. Från och med verksamhetsåret 2020/21 är målet satt till en rörelsemarginal på 6–8 procent. Därtill ska nettoskulden/EBITDA understiga 2 gånger och utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med hänsyn till finansiell ställning.

Tillväxt

Försäljningen ska öka organiskt med i genomsnitt fem procent per år under en femårsperiod. Försäljningen online ska dubbleras vartannat år.

2020/21 minskade försäljningen med 5 procent till 8 284 Mkr (8 758). Organiskt minskade försäljningen med 1 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta minskade med 1 procent. Försäljningen online ökade med 60 procent till 894 Mkr (558).

Lönsamhet

Rörelsemarginalen ska uppgå till 6-8 procent inom en femårsperiod. Inriktningen för 2019/20--2020/21 har varit att leverera en rörelsemarginal om 4-6 procent, exklusive IFRS 16-effekt.

2020/21 uppgick rörelsemarginalen till 7,3 procent (6,3). IFRS 16 påverkade rörelsemarginalen positivt med 0,9 procentenheter (1,1).

Finansiell ställning

Nettoskuld i relation till EBITDA ska understiga två (2) gånger. Investeringar planeras med hänsyn till finansiell ställning, kassaflöde och strategiska aktiviteter.

2020/21 uppgick nettoskuld i relation till EBITDA exklusive effekten av IFRS 16 till -0,7 gånger (0,0). Nettoskulden i relation till EBITDA inklusive IFRS 16 uppgick till 1,1 gånger (1,8).

Utdelningspolicy

Utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen.

2021 godkände årsstämman styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen och fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna med 6,25 kr per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen i september 2021 och januari 2022.

Meny Språk