Finansiella mål och ramverk

Clas Ohlsons finansiella mål inkluderar en organisk tillväxt på 5 procent och en rörelsemarginal på 6–8 procent. Därtill ska nettoskulden/EBITDA understiga 2 gånger och utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt.

 • Försäljningen ska öka organiskt med i genomsnitt fem procent per år under en femårsperiod
  • Försäljningen per kund ökar
  • Försäljningen per kvadratmeter ökar
  • Försäljningen online minst fördubblas vartannat år.
 • Rörelsemarginalen ska uppgå till 6-8 procent inom en femårsperiod

  • Egna varumärken ökar som andel av försäljningen
  • Organisationen och butiksytan effektiviseras
  • Sortimentsutveckling, inköp och logistik systematiseras.

Under verksamhetsåren 2018/19 och 2019/20 beräknas cirka 1-2 procent av den underliggande rörelsemarginalen investeras i strategiska initiativ.

 • Nettoskuld i relation till EBITDA ska understiga två (2) gånger

  • Investeringar planeras med hänsyn till finansiell ställning, kassaflöde och strategiska aktiviteter.
 • Utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen

  • De första två åren, 2018/19 och 2019/20, är ambitionen att utdelningen behålls i nivå med verksamhetsåret 2016/17, i absoluta tal.
Meny Språk