Finansiella mål och uppfyllnad

Clas Ohlson har fyra finansiella mål.

  • Försäljningen ska öka organiskt med i genomsnitt 5 procent per år under en femårsperiod

       - försäljningen per kund ökar
       - försäljningen per kvadratmeter ökar
       - försäljningen online minst fördubblas vartannat år

  • Rörelsemarginalen ska uppgå till 6-8 procent inom en femårsperiod

       - egna varumärken ökar som andel av försäljningen
       - organisationen och butiksytan effektiviseras
       - sortimentsutveckling, inköp och logistik systematiseras

Under 2018-2020 beräknas cirka 1-2 procent av den underliggande rörelsemarginalen investeras i strategiska initiativ.

  •  Nettoskuld i relation till EBITDA ska understiga två (2) gånger

       - investeringar planeras med hänsyn till finansiell ställning, kassaflöde och strategiska aktiviteter 

  • Utdelningspolicyn ska vara oförändrad mot tidigare

       - utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen

   Under 2019 och 2020 är ambitionen att utdelningen behålls i nivå med verksamhetsåret 2016/17, i absoluta tal.

Meny Språk