Kassaflöde

Verksamhetsår 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
Mkr
Rörelseresultat 468,3 609,9 506,4 596 530,5
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 208,6 212,5 368,1 259 232
Erhållna räntor 0,7 0,7 1,9 2,3 2
Erlagda räntor -1,9 -1,6 -0,8 -1 -2,4
Betald skatt -131,8 -160,8 -133 -126,6 -90,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 543,9 660,6 742,6 729,7 672
Förändring av rörelsekapital -171 38,4 -38 -82,4 17,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 372,8 698,9 704,6 647,3 689,1
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -124 -105,9 -133,4 -69,3 -40,9
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -149 -158 -141 -123,1 -131,2
Investeringar i långfristiga värdepappersinnehav 0,1 0 0 0 0
Försäljning av inventarier 0 0,1 0,3 0,1 0,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -497,2 -263,5 -274,1 -171,8 -171,8
Förändring av kortfristiga räntebärande skulder 0 0 0 0 0
Förändring av långfristiga räntebärande skulder 0 0 0 0 0
Upptagande av lån 0 0 0 0 200
Amortering av lån 0 0 0 0 -200
Förändring av långfristiga ej räntebärande skulder 0 0 0 0 0
Återköp av egna aktier -20,9 -75,7 -47,9 -13,7 -21,7
Försäljning av egna aktier 26,1 19,7 43,3 14,4 6,2
Utdelning till aktieägare -395 -362 -331,3 -299,6 -268,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -389,8 -418 -335,9 -298,9 -283,6
Periodens kassaflöde -514,2 17,5 94,6 156,1 233,7
Likvida medel vid periodens början 625,1 604,3 517,4 358,3 124,6
Kursdifferens i likvida medel 4,9 3,3 -7,7 3 0
Likvida medel vid periodens slut 115,8 625,1 604,3 517,4 358,3
Meny Språk