Kassaflöde

Verksamhetsår 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
Mkr
Rörelseresultat 468,3 609,9 506,4 596,0 530,5
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 208,6 212,5 368,1 259,0 232,0
Erhållna räntor 0,7 0,7 1,9 2,3 2,0
Erlagda räntor -1,9 -1,6 -0,8 -1,0 -2,4
Betald skatt -131,8 -160,8 -133,0 -126,6 -90,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 543,9 660,6 742,6 729,7 672,0
Förändring av rörelsekapital -171,0 38,4 -38,0 -82,4 17,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 372,8 698,9 704,6 647,3 689,1
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -124,0 -105,9 -133,4 -69,3 -40,9
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -149,0 -158,0 -141,0 -123,1 -131,2
Investeringar i långfristiga värdepappersinnehav 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning av inventarier 0,0 0,1 0,3 0,1 0,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -497,2 -263,5 -274,1 -171,8 -171,8
Förändring av kortfristiga räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring av långfristiga räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Upptagande av lån 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Amortering av lån 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,0
Förändring av långfristiga ej räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Återköp av egna aktier -20,9 -75,7 -47,9 -13,7 -21,7
Försäljning av egna aktier 26,1 19,7 43,3 14,4 6,2
Utdelning till aktieägare -395,0 -362,0 -331,3 -299,6 -268,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -389,8 -418,0 -335,9 -298,9 -283,6
Periodens kassaflöde -514,2 17,5 94,6 156,1 233,7
Likvida medel vid periodens början 625,1 604,3 517,4 358,3 124,6
Kursdifferens i likvida medel 4,9 3,3 -7,7 3,0 0,0
Likvida medel vid periodens slut 115,8 625,1 604,3 517,4 358,3
Meny Språk