Kassaflöde

Verksamhetsår 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
Mkr
Rörelseresultat 609,9 506,4 596,0 530,5 430,6
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 212,5 368,1 259,0 232,0 203,2
Erhållna räntor 0,7 1,9 2,3 2,0 1,9
Erlagda räntor -1,6 -0,8 -1,0 -2,4 -12,6
Betald skatt -160,8 -133,0 -126,6 -90,1 -172,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 660,6 742,6 729,7 672,0 450,4
Förändring av rörelsekapital 38,4 -38,0 -82,4 17,1 67,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 698,9 704,6 647,3 689,1 517,8
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -105,9 -133,4 -69,3 -40,9 -36,8
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -158,0 -141,0 -123,1 -131,2 -130,3
Investeringar i långfristiga värdepappersinnehav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning av inventarier 0,1 0,3 0,1 0,3 0,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten -263,5 -274,1 -171,8 -171,8 -166,5
Förändring av kortfristiga räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0
Förändring av långfristiga räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Upptagande av lån 0,0 0,0 0,0 200,0 150,0
Amortering av lån 0,0 0,0 0,0 -200,0 -150,0
Förändring av långfristiga ej räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Återköp av egna aktier -75,7 -47,9 -13,7 -21,7 -36,2
Försäljning av egna aktier 19,7 43,3 14,4 6,2 0,8
Utdelning till aktieägare -362,0 -331,3 -299,6 -268,1 -269,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -418,0 -335,9 -298,9 -283,6 -334,4
Periodens kassaflöde 17,5 94,6 156,1 233,7 16,9
Likvida medel vid periodens början 604,3 517,4 358,3 124,6 111,8
Kursdifferens i likvida medel 3,3 -7,7 3,0 0,0 -4,1
Likvida medel vid periodens slut 625,1 604,3 517,4 358,3 124,6
Meny Språk