Aktieägarstruktur

Clas Ohlsons B-aktie är sedan 1999 noterad på Nasdaq Stockholm. Emissionskursen var 106 kronor vilket omräknat efter den split (4:1) som genomfördes i oktober 2001 och den ytterligare split (2:1) som genomfördes oktober 2004 blir 13,25 kronor.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

De största ägarna 2018-01-31*

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Helena Tidstrand 1368060 6179828 12 17
Björn Haid 1007960 4732834 9 13
Johan Tidstrand 1368060 900000 3 12
Peter Haid 1007960 3785243 7 12
Claus-Toni Haid 1007960 3465916 7 12
Nordea 0 3334398 5 3
If Skadeförsäkring AB 0 3114337 5 3
Afa Försäkring 0 1949959 3 2
Odin Sverige 0 1762392 3 1
Swedbank 0 1176154 2 1
Övriga aktieägare 0 29438939 44 24
Summa 5760000 59840000 100 100,00

* Källa Finansinspektionen och Euroclear

 

Ägarkategorier 2018-01-31**

Kategori Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Finansiella företag 14009145 21,35 11,93
Utlandsboende ägare 2015920 22692843 37,67 36,49
Svenska fysiska personer 3744080 23138012 40,98 51,58
Summa 5760000 59840000 100,00 100,00

 * Källa Finansinspektionen och Euroclear

 

Ägarstruktur 2018-01-31**

Innehav Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
1 - 500 27420 0 3405207 5,19 2,90
501 - 1000 3660 0 2985071 4,55 2,54
1001 - 5000 1971 0 4183857 6,38 3,56
5001 - 10000 220 0 1630416 2,49 1,39
10001 - 15000 66 0 812061 1,24 0,69
15001 - 20000 30 0 531745 0,81 0,45
20001 -  118 5760000 46291643 79,35 88,46
Summa 33485 5760000 59840000 100,00 100,00

** Källa Euroclear

Meny Språk