Aktieägarstruktur

Clas Ohlsons B-aktie är sedan 1999 noterad på Nasdaq Stockholm. Emissionskursen var 106 kronor vilket omräknat efter den split (4:1) som genomfördes i oktober 2001 och den ytterligare split (2:1) som genomfördes oktober 2004 blir 13,25 kronor.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Största ägarna, 31 oktober 2019

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Helena Ek Tidstrand 1 368 060 6 179 828 11,5 16,9
Johan Tidstrand 1 368 060 900 000 3,5 12,4
Peter Haid 1 007 960 3 785 243 7,3 11,8
Mathias Haid 503 980 2 389 777 4,4 6,3
Charlotte Haid 503 980 2 378 167 4,4 6,3
Claus-Toni Haid 503 980 1 737 958 3,4 5,8
Grischa Haid 503 980 1 737 958 3,4 5,8
Nordea Fonder 0 4 163 222 6,3 3,5
If Skadeförsäkring AB 0 3 114 337 4,7 2,7
Swedbank Robur Fonder 0 1 102 500 1,7 0,9
Vanguard 0 1 073 843 1,6 0,9
Svenska Handelsbanken AB for PB 0 1 006 500 1,5 0,9
Norges Bank 0 646 254 1,0 0,6
Avanza Pension 0 564 853 0,9 0,5
Dimensional Fund Advisors 0 446 170 0,7 0,4
Övriga ägare 0 28 613 390 43,6 24,4
Totalt 5 760 000 59 840 000 100 100
 

Ägarkategorier, 31 oktober 2019

Kategori Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
Svenska privatpersoner 33 529 748 51,1 54,5
Utlandsboende ägare 11 424 495 17,4 17,5
Svenska juridiska personer 16 217 258 24,7 24,3
Anonyma ägare 4 428 499 6,8 3,8
Totalt 65 600 000 100 100

 

Ägarstruktur, 31 oktober 2019

Innehav Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
1-500 3 746 042 5,7 3,2 32 632
501 - 1000 3 310 768 5,0 2,8 4 082
1001 - 5000 5 004 389 7,6 4,3 2 345
5001 - 10000 1 608 302 2,5 1,4 221
10001 - 20000 1 148 683 1,8 1,0 83
20001 - 46 353 317 70,7 83,6 97
Anonymt ägande 4 428 499 6,8 3,8  
 Totalt 65 600 000 100 100 39 460
 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Meny Språk