Aktieägarstruktur

Clas Ohlsons B-aktie är sedan 1999 noterad på Nasdaq Stockholm. Emissionskursen var 106 kronor vilket omräknat efter den split (4:1) som genomfördes i oktober 2001 och den ytterligare split (2:1) som genomfördes oktober 2004 blir 13,25 kronor.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

De största ägarna 2018-07-31*

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Helena Tidstrand 1368060 6179828 12 17
Björn Haid 1007960 4756334 9 13
Johan Tidstrand 1368060 900000 3 12
Peter Haid 1007960 3785243 7 12
Claus-Toni Haid 1007960 3475916 7 12
Nordea Investment Funds 0 3911099 6 3
If Skadeförsäkring AB 0 3114337 5 3
Swedbank Robur 0 2133654 3 2
Avanza 0 1202785 2 1
Handelsbanken AB 0 1010000 2 1
Övriga aktieägare 0 29370804 44 24
Summa 5760000 59840000 100 100

* Källa Finansinspektionen och Euroclear

Ägarkategorier 2018-07-31**

Kategori Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Finansiella företag 0 14583651 22,23 12,42
Utlandsboende ägare 2015920 17587684 29,88 32,14
Svenska fysiska personer 3744080 27668665 47,89 55,44
Summa 5760000 59840000 100 100

** Källa Euroclear

Ägarstruktur 2018-07-31**

 Innehav Antal aktieägare Antal AK A  Antal AK B  Innehav (%) Röster (%)
1 – 500     31585 0 4073491 6,21 3,47
501 –1000     4560 0 3718244 5,67 3,17
1001 – 5000  2881 0 6240841 9,51 5,31
5001 – 10000 311 0 2291290 3,49 1,95
10001 – 15000 77 0 958859 1,46 0,82
15001 – 20000 42 0 752749 1,15 0,64
20001 –  131 5760000 41804526 72,51 84,64
 Summa  39587 5760000 59840000 100 100

** Källa Euroclear

Meny Språk