Aktieägarstruktur

Clas Ohlsons B-aktie är sedan 1999 noterad på Nasdaq Stockholm. Emissionskursen var 106 kronor vilket omräknat efter den split (4:1) som genomfördes i oktober 2001 och den ytterligare split (2:1) som genomfördes oktober 2004 blir 13,25 kronor.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

De största ägarna 2018-10-31*

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Helena Tidstrand 1 368 060 6 179 828 12 17
Björn Haid 1 007 960 4 756 334 9 13
Johan Tidstrand 1 3680 60 900 000 3 12
Peter Haid 1 007 960 3 785 243 7 12
Claus-Toni Haid 1 007 960 3 475 916 7 12
Nordea Investment Funds 0 4 026 792 6 3
If Skadeförsäkring AB 0 3 114 337 5 3
Swedbank Robur 0 2 133 654 3 2
Avanza 0 1 119 895 2 1
Handelsbanken AB 0 1 006 500 2 1
Övriga aktieägare 0 29 341 501 44 24
Summa 5 760 000 59 840 000 100 100

* Källa Finansinspektionen och Euroclear

Ägarkategorier 2018-10-31**

Kategori Antal AK A  Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Svenska juridiska ägare 0 14 323 487 21,83 12,20
Utlandsboende ägare 2 015 920 17 242 295 29,36 31,84
Svenska fysiska ägare 3 744 080 28 274 218 48,81 55,96
Summa 5 760 000 59 840 000 100 100
** Källa Euroclear

Ägarstruktur 2018-10-31**

 Innehav Antal aktieägare Antal AK A  Antal AK B  Innehav (%) Röster (%)
           
1 – 500 33 982 0 4 222 674 6,44% 3,60%
501 – 1000 4 691 0 3 841 638 5,86% 3,27%
1001 – 5000 2 973 0 6 416 485 9,78% 5,46%
5001 – 10000 305 0 2 235 861 3,41% 1,90%
10001 – 15000 76 0 932 678 1,42% 0,79%
15001 – 20000 36 0 648 913 0,99% 0,55%
20001 –  130 5 760 000 41 541 751 72,11% 84,42%
 Summa  42 193 5 760 000 59 840 000 100,00% 100,00%

** Källa Euroclear

Meny Språk