Klimatneutrala och helt cirkulära 2045

Vi vill möjliggöra ett hållbart liv i varje hem. Vi har en ambitiös inriktning för vårt hållbarhetsarbete som är baserad på vetenskap. Arbetet bygger på vår påverkan på planeten, människan och samhället.

Förutom mål som syftar till att förbruka mindre av jordens resurser har vi tydliga mätbara tal för hur Clas Ohlson ska vara en hållbar och långsiktig arbetsgivare med nöjda medarbetare och hur vi ska bibehålla fokus på barnrättsfrågor som en tydlig barnrättsambassadör.

Våra övergripande hållbarhetsmål

Planeten: Klimatneutrala och helt cirkulära till 2045

Vi vill genom en genomgripande långsiktig omställning av vår verksamhet bidra till att vi håller oss inom planetens gränser med fokus på vårt klimatavtryck.

Vi ska arbeta med strategiska omställningsprogram inom sourcing, produkt och sortiment, kommunikation, service och eftermarknad för att uppnå våra övergripande mål.

Som delmål har vi beslutat att:

  • Våra CO2 utsläpp ska minska med 50% relativt vår omsättning till 2030, vilket motsvarar 20% i absoluta tal.
  • De första två åren av vårt omställningsprogram kommer vi att mäta att de planerade åtgärderna genomförts och därefter kommer vi att mäta konkreta minskningar baserat på fakta från hela värdekedjan.

Målen omfattar hela vår värdekedja (scope 1-3). Vår värdekedja innefattar allt från produktion och transport till den miljöpåverkan en produkt har när kunden använder den, till återvinning. Målen är i linje med 1,5 graders målet enligt Parisavtalet, vilket innebär att utsläppen i världen minst måste halveras till 2030 och efter det nå nära noll senast 2050.

people2.jpg

Människan: Vara en hållbar och långsiktig arbetsgivare med nöjda medarbetare som reflekterar varje hem

Vi ska vara en inkluderande organisation med nolltolerans mot diskriminering som reflekterar varje hem. Vår ambition är att medarbetare som arbetat i bolaget en längre tid ska erbjudas heltidsanställning.

  • 15-20 procent av våra medarbetare ska 2025 ha bakgrund i ett annat land än det som de nuvarande arbetar i (under året 8 procent).
  • Inget kön ska stå för mindre än 40 procent i varje enskild yrkeskategori 20/21. Under året uppgick andelen kvinnliga chefer till 35 (32) procent.
  • 96 procent frisknärvaro verksamhetsåret 20/21. (94)

Samhället: Bidra till ett rättvist och välmående samhälle för framtida generationer – vara en barnrättsambassadör

Vi har arbetat med ett barnrättsperspektiv under ett antal år. Det har en direkt koppling till vårt erbjudande som riktar sig till alla hem, och barns rätt till ett tryggt hem och uppväxt. Vi vill säkra en barndom fri från övergrepp och med möjlighet till utbildning.

  • Stärka barns rättigheter bland annat genom vårt samarbete med World Childhood Foundation
  • Långsiktiga, hållbara förbättringar hos våra leverantörer i vårt "ansvarsfulla sourcing program", genom fortsatt samarbete med Sedex, Quizrr och Rädda Barnen
  • Stötta Clas Ohlson Foundation
  • Säkerställa nolltolerans mot korruption och att våra standarder för affärsetik efterlevs.

Mer information om våra nya mål och hur vi ska nå dem kommer inom kort!

 

 

Meny Språk