Uppförandekod

Vår uppförandekod innehåller de krav vi ställer på oss själva, våra tillverkare och leverantörer samt samarbetspartners vad gäller bland annat arbetsmiljö, arbetsvillkor, miljöpåverkan och antikorruption.

Vår uppförandekod utgör grunden för arbetet med uppföljning och utveckling i leverantörskedjan.

Vi strävar efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare och en god samhällsmedborgare. I alla delar av vår verksamhet – inklusive administration, inköp, distribution, försäljning, reparation och sluthantering av produkter – ska vi visa respekt för och ta hänsyn till mänskliga rättigheter, människors hälsa och säkerhet och miljö. 

Clas Ohlsons uppförandekod är integrerad i vår verksamhet och redovisar våra krav när det gäller mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter, miljö, inverkan på barns rättigheter och affärsetik.

Koden bygger på FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Barnrättsprinciper. Clas Ohlson stödjer FN:s Global Compact.

Vi har välförankrade processer för att kontrollera efterlevnad samt för uppföljning av avvikelser från uppförandekoden. Innan vi inleder samarbete med en ny leverantör gör vi en bedömning av om kraven är uppfyllda, och om inte, att leverantören är beredd att åtgärda avvikelserna. I de fall vi påträffar allvarliga avvikelser inleder vi inte samarbete. Varje leverantör bedöms med avseende på kraven i uppförandekoden minst vartannat år.

Bifogade filer

Meny Språk