Balansräkning

Kvartal 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
Mkr Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 556,6 543,2 526,9 495,2 472,9 476,9 478,4 454,5 446,7 428,2 401,4 376,4 360,8 340,2 321,3 297,6 285,6 270,6 244,4 209,7 196,8 171 166,3 164,2 161,4 133 122,9 110,5 110
Materiella anläggningstillgångar 774,6 780,6 820,4 850,6 879,1 911,6 980,1 1 010,8 1 007,5 1 041,3 1 029,2 1 037,7 1 036,3 1 064,3 1 075,8 1 101,8 1 104,6 1 127,2 1 137,8 1 158 1 181,5 1 228,9 1 237,5 1 259,7 1 269,5 1 291,2 1 292,5 1 310,2 1 311,5
Nyttjanderättstillgångar 1 927,4 2 059,9 2 126,6 1 936,5 2 008,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga värdepappersinnehav 252,3 252,3 225,3 225,3 225,3 225,3 225,3 224,5 224,5 224,5 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga fordringar 73 75,4 60,4 62,8 65,1 21,5 15,6 15,7 14,8 14,9 18,5 18,5 18,5 18,5 18,4 18,6 18,2 18,1 11,4 11,5 11,5 11,6 8,1 8,1 8,1 8,1 4,3 4,3 4,3
Varulager 1 701,4 1 811,2 1 820,6 2 257,2 1 954,8 1 987,3 1 983,2 2 345 1 936,6 2 038 1 880,3 2 067,8 1 695,6 1 630,7 1 616,6 1 988,8 1 720,6 1 639,2 1 540,2 1 763,6 1 531,7 1 569,3 1 457,8 1 608,7 1 328,6 1 348,2 1 325,9 1 599,1 1 349,9
Kortfristiga fordringar 77 179,8 160,5 208,4 180,6 249,4 346,2 349,7 310,3 336,9 222,6 257,8 230,4 220,6 213,3 269 263,8 263,4 266,6 288,4 261,4 242,5 206,9 287,2 223,2 229,5 176,4 245 231,2
Likvida medel 360,2 80,1 230,4 106,7 104,6 105 184,7 109,9 97,3 115,8 584 295,8 668,4 625,1 753,3 220,2 494,7 604,3 861,4 353,6 600,8 517,4 674,3 212,9 462,4 358,3 367,1 136,9 194,2
Summa tillgångar 5 722,4 5 782,4 5 971,1 6 142,9 5 891 3 976,9 4 213,4 4 510,1 4 037,7 4 199,7 4 360 4 054,1 4 010,1 3 899,4 3 998,8 3 896 3 887,4 3 922,8 4 061,8 3 784,9 3 783,7 3 740,7 3 750,9 3 540,8 3 453,2 3 368,3 3 289,1 3 406 3 201,1
Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 819 1 756,9 1 804 1 527,7 1 821,9 1 940,8 1 984,6 1 925,4 2 293,2 2 263,9 2 285,3 2 026,3 2 297,7 2 250,7 2 218,9 1 921 2 166,8 2 138,8 2 252,5 1 989,1 2 217,1 2 144,5 2 140,3 1 874,4 2 047,8 1 964,9 1 944,7 1 693,8 1 871,8
Innehav utan bestämmande inflytande 6 6,2 6,5 6,5 6,3 6,6 7,4 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt eget kapital 1 825 1 763,1 1 810,4 1 534,2 1 828,3 1 947,3 1 992 1 932,5 2 293,2 2 263,9 2 285,3 2 026,3 2 297,7 2 250,7 2 218,9 1 921 2 166,8 2 138,8 2 252,5 1 989,1 2 217,1 2 144,5 2 140,3 1 874,4 2 047,8 1 964,9 1 944,7 1 693,8 1 871,8
Långfristiga leasingskulder, räntebärande 1 545,7 1 672,5 1 722,3 1 596 1 669,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder, icke räntebärande 218,8 232,1 202,2 203,8 205,5 204,8 211,6 211,7 223,6 227,4 231,2 236 233,4 226,8 214,3 174,4 197,1 195,1 208,7 221,1 214,1 213,3 204 198 201,9 206,5 159,5 189,3 191,7
Kortfristiga leasingskulder, räntebärande 471,1 523,7 511,7 456,5 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder, räntebärande 0 67,2 0 357,3 118,5 283,1 0 596 60,1 0 0 0 0 0 0 120,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
Kortfristiga skulder, icke räntebärande 1 661,8 1 523,8 1 724,4 1 995,1 1 601,6 1 541,7 2 009,8 1 770 1 460,9 1 708,4 1 843,4 1 791,9 1 479 1 421,9 1 565,5 1 680,3 1 523,6 1 588,9 1 600,6 1 574,7 1 352,5 1 382,9 1 406,6 1 468,4 1 203,5 1 196,9 1 184,9 1 322,9 1 137,6
Summa eget kapital och skulder 5 722,4 5 782,4 5 971,1 6 142,9 5 891 3 976,9 4 213,4 4 510,1 4 037,7 4 199,7 4 360 4 054,1 4 010,1 3 899,4 3 998,8 3 896 3 887,4 3 922,8 4 061,8 3 784,9 3 783,7 3 740,7 3 750,9 3 540,8 3 453,2 3 368,3 3 289,1 3 406 3 201,1
Meny Språk