Balansräkning

Kvartal 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
Mkr Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 495,2 472,9 476,9 478,4 454,5 446,7 428,2 401,4 376,4 360,8 340,2 321,3 297,6 285,6 270,6 244,4 209,7 196,8 171 166,3 164,2 161,4 133 122,9 110,5 110
Materiella anläggningstillgångar 850,6 879,1 911,6 980,1 1 010,8 1 007,5 1 041,3 1 029,2 1 037,7 1 036,3 1 064,3 1 075,8 1 101,8 1 104,6 1 127,2 1 137,8 1 158 1 181,5 1 228,9 1 237,5 1 259,7 1 269,5 1 291,2 1 292,5 1 310,2 1 311,5
Nyttjanderättstillgångar 1 936,5 2 008,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga värdepappersinnehav 225,3 225,3 225,3 225,3 224,5 224,5 224,5 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga fordringar 62,8 65,1 21,5 15,6 15,7 14,8 14,9 18,5 18,5 18,5 18,5 18,4 18,6 18,2 18,1 11,4 11,5 11,5 11,6 8,1 8,1 8,1 8,1 4,3 4,3 4,3
Varulager 2 257,2 1 954,8 1 987,3 1 983,2 2 345 1 936,6 2 038 1 880,3 2 067,8 1 695,6 1 630,7 1 616,6 1 988,8 1 720,6 1 639,2 1 540,2 1 763,6 1 531,7 1 569,3 1 457,8 1 608,7 1 328,6 1 348,2 1 325,9 1 599,1 1 349,9
Kortfristiga fordringar 208,4 180,6 249,4 346,2 349,7 310,3 336,9 222,6 257,8 230,4 220,6 213,3 269 263,8 263,4 266,6 288,4 261,4 242,5 206,9 287,2 223,2 229,5 176,4 245 231,2
Likvida medel 106,7 104,6 105 184,7 109,9 97,3 115,8 584 295,8 668,4 625,1 753,3 220,2 494,7 604,3 861,4 353,6 600,8 517,4 674,3 212,9 462,4 358,3 367,1 136,9 194,2
Summa tillgångar 6 142,9 5 891 3 976,9 4 213,4 4 510,1 4 037,7 4 199,7 4 360 4 054,1 4 010,1 3 899,4 3 998,8 3 896 3 887,4 3 922,8 4 061,8 3 784,9 3 783,7 3 740,7 3 750,9 3 540,8 3 453,2 3 368,3 3 289,1 3 406 3 201,1
Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 527,7 1 821,9 1 940,8 1 984,6 1 925,4 2 293,2 2 263,9 2 285,3 2 026,3 2 297,7 2 250,7 2 218,9 1 921 2 166,8 2 138,8 2 252,5 1 989,1 2 217,1 2 144,5 2 140,3 1 874,4 2 047,8 1 964,9 1 944,7 1 693,8 1 871,8
Innehav utan bestämmande inflytande 6,5 6,3 6,6 7,4 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt eget kapital 1 534,2 1 828,3 1 947,3 1 992 1 932,5 2 293,2 2 263,9 2 285,3 2 026,3 2 297,7 2 250,7 2 218,9 1 921 2 166,8 2 138,8 2 252,5 1 989,1 2 217,1 2 144,5 2 140,3 1 874,4 2 047,8 1 964,9 1 944,7 1 693,8 1 871,8
Långfristiga leasingskulder, räntebärande 1 596 1 669,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder, icke räntebärande 203,8 205,5 204,8 211,6 211,7 223,6 227,4 231,2 236 233,4 226,8 214,3 174,4 197,1 195,1 208,7 221,1 214,1 213,3 204 198 201,9 206,5 159,5 189,3 191,7
Kortfristiga leasingskulder, räntebärande 456,5 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder, räntebärande 357,3 118,5 283,1 0 596 60,1 0 0 0 0 0 0 120,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
Kortfristiga skulder, icke räntebärande 1 995,1 1 601,6 1 541,7 2 009,8 1 770 1 460,9 1 708,4 1 843,4 1 791,9 1 479 1 421,9 1 565,5 1 680,3 1 523,6 1 588,9 1 600,6 1 574,7 1 352,5 1 382,9 1 406,6 1 468,4 1 203,5 1 196,9 1 184,9 1 322,9 1 137,6
Summa eget kapital och skulder 6 142,9 5 891 3 976,9 4 213,4 4 510,1 4 037,7 4 199,7 4 360 4 054,1 4 010,1 3 899,4 3 998,8 3 896 3 887,4 3 922,8 4 061,8 3 784,9 3 783,7 3 740,7 3 750,9 3 540,8 3 453,2 3 368,3 3 289,1 3 406 3 201,1
Meny Språk