Regulatorisk 2020-04-15 07:00 CET Finansiell information

Stark försäljning online – åtgärder för att möta effekterna av Covid-19 i fokus

Försäljningen i mars minskade med 17 procent jämfört med mars föregående år, vilket motsvarar en organisk försäljningsminskning om 13 procent. För elvamånadersperioden var den organiska tillväxten i de nordiska länderna 3 procent. Clas Ohlsons försäljningstillväxt online uppgick till 50 procent i mars respektive 22 procent för elvamånadersperioden.

Den organiska försäljningen i mars minskade med 13 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta minskade med 11 procent. Försäljningen i mars totalt minskade med 17 procent till 502 Mkr (605), vilket, förutom Covid-19, påverkats av stängningen av butiker utanför Norden, samt den svagare norska kronan. För de nordiska länderna minskade försäljningen med 15 procent, vilket motsvarade en organisk minskning om 11 procent. Försäljningen online i mars ökade med 50 procent till 48 Mkr (32).

 

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskats netto med 8 butiker (föregående år ökning med 10). Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 229. Som ett led i den löpande översynen av butiksnätverket kommer butiken på Kullagatan i Helsingborg att stänga under tredje kvartalet i år. Från den 1 maj kommer e-handeln i Storbritannien att ske via amazon.com.


Länder, Mkr
Mars
2019/20
Mars
2018/19
Procentuell
förändring
Organisk
tillväxt
Sverige 243 274 -11 -11
Norge 194 234 -17 -7
Finland 59 74 -20 -22
Norden 496 582 -15 -11
Utanför Norden* 6 23 -72 -72
Totalt** 502 605 -17 -13
 

* Påverkat av stängning av butiker i Storbritannien och Tyskland.
** Varav 48 Mkr (32) utgör försäljning online.

Den totala försäljningen för de gångna elva månaderna av räkenskapsåret 2019/20 (maj 2019 till mars 2020) var i samma nivå som föregående år och uppgick till 8 188 Mkr (8 180). Den organiska försäljningen var oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 1 procent. För de nordiska länderna ökade försäljningen med 2 procent, vilket motsvarade en organisk tillväxt om 3 procent. Försäljningen online för perioden ökade med 22 procent till 483 Mkr (396).

Kommentar angående Covid-19

Under de särskilda omständigheter som Covid-19 inneburit har Clas Ohlsons relevanta sortiment i butiker nära hemmet eller via e-handel med flexibla leveransalternativ uppskattats av kunderna;

  • Alla Clas Ohlsons fysiska butiker i Norden är öppna – vissa med ordinarie öppettider, andra med reducerade öppettider utifrån de förutsättningar som råder i respektive land och läge.
  • Till följd av de restriktioner som trädde i kraft i Storbritannien den 25 mars håller butiken i Reading tillfälligt stängt.
  • Betydande tillväxt online, hemleverans som leveransalternativ har ökat och en ”drive-in”-lösning är lanserad. Kraftigt ökad försäljning av Clas Ohlson sortimentet på Mathem.se och Kolonial.no. 

Verksamheten anpassas kontinuerligt till konsekvenserna av Covid-19;

  • Personalstyrkan i butik anpassas löpande genom tillfälliga permitteringar utifrån rådande förutsättningar i form av en högre sjukfrånvaro än normalt samt de begränsade öppettider och restriktioner som råder i respektive land. För närvarande är cirka 300 medarbetare (motsvarande cirka 120 FTE) tillfälligt permitterade från ett drygt 70-tal butiker. Utöver detta kommer även tjänstemän att beröras av deltidspermitteringar.
  • Ett antal långsiktiga kostnadsbesparande åtgärder, bland annat i form av minskning av tjänstemannaorganisationen, har initierats.
  • Dialog har initierats med samtliga hyresvärdar för att finna en konstruktiv lösning för båda parter vad gäller hyres- och betalningsvillkor.
  • Den rådande osäkerheten och andra faktorer har påverkat inköps- och försäljningsvalutor, Clas Ohlson gör därför i detta läge en bedömning från fall till fall kring valutasäkringar.

Lotta Lyrå, vd och koncernchef;

”Jag konstaterar att vi även efter en exceptionell mars präglad av Covid-19 kan visa på en organisk tillväxt i Norden på 3 procent för våra elva första månader. Den negativa påverkan av Covid-19 har vi till del kunnat möta med positiva effekter från ett aktivt arbete med vår kommersiella agenda och vi har fått kvitto på att vårt sortiment är relevant, även i en extraordinär situation som denna. Vi är fortsatt mycket ödmjuka inför den tid vi har framför oss och det är för tidigt att dra slutsatser om vilken påverkan Covid-19 kommer att få på vårt resultat framöver. Jag vill betona att Clas Ohlson möter dessa utmaningar utifrån en finansiell styrkeposition och med en strategi som är anpassad både till förändrade köpbeteenden och ett tufft marknadsklimat. Vi är snabbfotade när det gäller att anpassa verksamheten till rådande förhållanden. Givet att rådande yttre förutsättningar inte förändras kvarstår vår målsättning att nå en rörelsemarginal på 4-6 procent under innevarande verksamhetsår 2019/20”.

Försäljningen för april samt helåret 2019/20 offentliggörs klockan 07:00 fredagen den 15 maj 2020.

För mer information, vänligen kontakta:  
Analytiker och investerare: Pär Christiansen, ekonomi och finansdirektör, telefon +46 247 26 43 42, par.christiansen@clasohlson.se
Media: Maria Lundqvist, presskontakt, +46 76 723 20 72, maria.lundqvist@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2020 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com.

Bifogade filer

Meny Språk