Regulatorisk 2020-05-15 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson växte organiskt i april med 2 procent och online med 61 procent

Under april ökade vår försäljning organiskt med 2 procent. Onlineförsäljningen steg med 61 procent. För verksamhetsåret 2019/20 var försäljningen totalt i nivå med föregående år och den organiska tillväxten i de nordiska länderna var 3 procent.

Den organiska försäljningen i april ökade med 2 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 2 procent. Försäljningen i april totalt minskade med 4 procent till 571 Mkr (592), vilket, förutom Covid-19, påverkats av stängningen av butiker utanför Norden, samt den svagare norska kronan. För de nordiska länderna minskade försäljningen med 3 procent, vilket motsvarade en organisk tillväxt om 3 procent. Försäljningen online i april ökade med 61 procent till 59 Mkr (37).

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskats netto med 4 butiker (föregående år ökning med 3). Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 228 (232). Som ett led i den löpande översynen av butiksnätverket kommer butiken på Kullagatan i Helsingborg att stänga under tredje kvartalet i år. Tidpunkten för planerade butiksöppningar i Trondheim och Uddevalla avgörs av utvecklingen av Covid-19. Från den 1 maj har e-handeln i Storbritannien styrts över till Amazons e-handelsplattform.


Länder, Mkr
April
2019/20
April
2018/19
Procentuell
förändring
Organisk
tillväxt
Sverige 265 272 -3 -3
Norge 249 241 3 17
Finland 51 68 -24 -27
Norden 565 580 -3 3
Utanför Norden* 6 12 -50 -51
Totalt** 571 592 -4 2
 

* Påverkat av stängning av butiker i Storbritannien och Tyskland.
** Varav 59 Mkr (37) utgör försäljning online.

Den totala försäljningen för räkenskapsåret 2019/20 (maj 2019 till april 2020) var i nivå med föregående år och uppgick till 8 758 Mkr (8 772). Den organiska försäljningen var marginellt högre jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 1 procent. För de nordiska länderna ökade försäljningen med 2 procent, vilket motsvarade en organisk tillväxt om 3 procent. Försäljningen online för verksamhetsåret ökade med 25 procent till 542 Mkr (432).

Den totala försäljningen för fjärde kvartalet 2019/20 (februari till april 2020) minskade med 6 procent till 1 644 Mkr (1 742). Den organiska försäljningen minskade med 2 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta är oförändrad. Försäljningen online för fjärde kvartalet ökade med 45 procent till 138 Mkr (96).

Kommentar

Under de särskilda omständigheter som Covid-19 inneburit har Clas Ohlsons relevanta sortiment i butiker nära hemmet eller via e-handel med flexibla leveransalternativ uppskattats av kunderna;

 • Alla Clas Ohlsons fysiska butiker i Norden är fortsatt öppna – vissa med ordinarie öppettider, andra med reducerade öppettider utifrån de förutsättningar som råder i respektive land och läge.
 • Till följd av de restriktioner som trädde i kraft i Storbritannien den 25 mars håller butiken i Reading fortsatt tillfälligt stängt.
 • Betydande tillväxt online, hemleverans som leveransalternativ har ökat och den ”drive-in”-lösning som lanserades är uppskattad. Kraftigt ökad försäljning av Clas Ohlsons sortiment på Mathem.se och Kolonial.no.
 • Expansionen av tjänsten Clas Fixare flyttas fram till en tidpunkt när marknadsläget är mer förutsebart.

Verksamheten anpassas kontinuerligt enligt strategisk plan och till konsekvenserna av Covid-19;

 • För att bättre tillvarata synergier och ”best practise” mellan länder, butiker, online och andra tjänster har ledningsstrukturen förenklats per den 1 maj. Syftet är även att korta och tydliggöra interna beslutsvägar.
 • Personalstyrkan i butik har anpassats genom tillfälliga permitteringar utifrån rådande förutsättningar i form av en högre sjukfrånvaro än normalt samt de begränsade öppettider och restriktioner som råder i respektive land. För närvarande är cirka 300 butiksmedarbetare (motsvarande cirka 90 FTE) tillfälligt permitterade från ett 70-tal butiker. Utöver detta har cirka 200 tjänstemän deltidspermitterats på cirka 20 procent.
 • Ett antal långsiktiga kostnadsbesparande åtgärder, bland annat i form av minskning av tjänstemannaorganisationen, har genomförts.
 • Dialog fortgår med samtliga hyresvärdar för att finna en konstruktiv lösning för båda parter vad gäller hyres- och betalningsvillkor.
 • Den rådande osäkerheten och andra faktorer har påverkat inköps- och försäljningsvalutor. Efter att i ett läge gjort bedömning fall till fall kring valutasäkringar har Clas Ohlson nu återgått till normal valutasäkringspolicy.
   

Lotta Lyrå, vd och koncernchef;

”Med en kombination av snabba åtgärder och ett fortsatt omställningsarbete i linje med vår strategiska agenda har vi anpassat både erbjudande och verksamhet till rådande förhållande. Åtgärderna ger resultat och vi kommer att uppnå målet om en rörelsemarginal på 4-6 procent under innevarande verksamhetsår 2019/20.

Givet att även april präglades av Covid-19 är vi nöjda över att kunna visa på en organisk tillväxt i Norden på 3 procent för verksamhetsåret 2019/20. Den negativa påverkan av Covid-19 har vi delvis kunnat möta med positiva effekter från ett aktivt arbete med vår kommersiella agenda. Vi får kvitto på att vi förmår möta ändrade kundbeteenden både vad gäller ett relevant sortiment, attraktiva erbjudanden och bekväma leveransalternativ. Med en tillväxt online i april på hela 61 procent och 45 procent för fjärde kvartalet ser vi även att utvecklingen av vår e-handelsplattform fortsätter att bära frukt.

Vi är fortsatt mycket ödmjuka inför den tid vi har framför oss. Hur Covid-19, valutamarknaden och det makroekonomiska läget kommer att utvecklas vet vi inte. Det är därför för tidigt att dra slutsatser om vilken påverkan omvärldsläget kommer att få på vårt resultat för kommande verksamhetsår. Jag vill betona att Clas Ohlson möter dessa utmaningar både utifrån en stark finansiell position och vi kommer att vända på varje sten för att så snabbt som möjligt fortsätta implementera vår fastlagda strategi som är anpassad både till förändrade köpbeteenden och ett tufft marknadsklimat.”

Bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2019/20 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 3 juni 2020.

För mer information, vänligen kontakta: 

Media: Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se
Analytiker och investerare: Pär Christiansen, ekonomi och finansdirektör, telefon 0247-26 43 42, par.christiansen@clasohlson.se
 

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk