Webbsändning Q4

3 juni 2020 09:00 CET

Ett styrkebesked i en osäker tid. Här kan du se presentationen av vår bokslutskommuniké med vd Lotta Lyrå och CFO Pär Christiansen.

Fjärde kvartalet – 1 feb till 30 apr

• Försäljningen i Norden minskade med 4% till 1 627 Mkr (1 688), organisk tillväxt oförändrad. Den totala försäljningen minskade med 6%, organisk försäljning minskade med 2% till 1 644 Mkr (1 742)

• Försäljningen online ökade med 45% till 138 Mkr (96)

• Rörelseresultatet, inklusive kostnader av engångskaraktär och kostnader kopplade till handlingsprogrammet CO100+, uppgick till -41 Mkr (-77). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick rörelse-resultatet till -61 Mkr

• Underliggande rörelseresultat uppgick till -31 Mkr (-52) (exkl IFRS 16)

• Rörelsemarginalen uppgick till -2,5% (-4,4)

• Nettoskuld/EBITDA exklusive effekten av IFRS 16 (12 mån) uppgick till 0,0 ggr (0,5)

• Resultat efter skatt uppgick till -46 Mkr (-62)

• Vinst per aktie uppgick till -0,73 kr (-0,98)

Verksamhetsåret – 1 maj till 30 apr

• Försäljningen i Norden ökade med 2% till 8 666 Mkr (8 489), en organisk tillväxt om 3% och den totala försäljningen liksom organisk tillväxt var oförändrad till 8 758 Mkr (8 772).

• Försäljningen online ökade med 25% till 542 Mkr (432)

• Rörelseresultat, inklusive kostnader av engångskaraktär och kostnader kopplade till handlingsprogrammet CO100+, uppgick till 549 Mkr (94). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 454 Mkr

• Underliggande rörelseresultat uppgick till 581 Mkr (497) (exkl IFRS 16)

• Rörelsemarginalen uppgick till 6,3% (1,1)

• Resultat efter skatt uppgick till 376 Mkr (72)

• Vinst per aktie uppgick till 5,94 kr (1,13)

• Den makroekonomiska utvecklingen och dess påverkan på detaljhandeln till följd av Covid-19 är fortsatt osäker. Styrelsen avser i detta läge att värna Clas Ohlsons solida finansiella ställning och flexibilitet och föreslår därför att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019/20.

Händelser efter rapportperiodens slut

• Försäljningen i Norden minskade i maj med 1% till 626 Mkr (631), en organisk tillväxt om 5% och den totala försäljningen minskade med 2% till 630 Mkr (641), en organisk tillväxt om 4%

• Försäljningen online i maj ökade med 68% till 61 Mkr (36)

Meny Språk