Regulatorisk 2023-07-07 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljning ökade i juni jämfört med föregående år

Försäljningen i juni ökade med 5 procent till 748 Mkr (714). Organiskt ökade försäljningen med 5 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 7 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 2 procent till 89 Mkr (87). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskat netto med 5 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 221 (226).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
Juni Förändring Maj-juni Förändring
Mkr 2023/24 SEK Organisk 2023/24 SEK Organisk
Sverige 341 4% 4% 672 9% 9%
Norge 326 8% 12% 592 5% 10%
Finland 81 -1% -10% 154 2% -7%
Totalt 748 5% 5% 1 418 5% 7%
Varav försäljning online 89 2% 2% 185 10% 11%


Den totala försäljningen under perioden maj-juni 2023 ökade med 5 procent till
1 418 Mkr (1 344). Organiskt ökade försäljningen med 7 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 9 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 10 procent till 185 Mkr (169).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Vi träffade rätt i vårt kunderbjudande även i juni och ökade försäljningen organiskt med 5 procent och 7 procent i jämförbara enheter. Därmed lyckades vi behålla den positiva försäljningsutvecklingen från maj. Särskilt bra var utvecklingen i Norge där den organiska försäljningsökningen var 12 procent. Typiska säsongsprodukter bidrog positivt, men framför allt har tillväxten varit ett resultat av breda ökningar för många produktkategorier. Det ger oss ytterligare självförtroende i arbetet med att göra vårt sortiment än mer relevant under årets alla månader. Makrofaktorer som inflation och valutaeffekter påverkar fortsatt vår affär och det arbete vi gör med att reducera kostnader är, och kommer att vara, en förutsättning för att kunna utveckla sortimentet, upprätthålla en hög servicenivå och bibehålla vår starka prisposition.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2023 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk