Regulatorisk 2023-06-08 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlsons bokslutskommuniké 2022/23

Förändringsarbetet ger resultat – väl rustade för hållbar och lönsam tillväxt

Fjärde kvartalet – 1 februari till 30 april

 • Försäljningen var oförändrad och uppgick till 1 776 Mkr (1 780), en organisk ökning om 2 procent
 • Försäljningen online var oförändrad och uppgick till 220 Mkr (221)
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 Mkr (-10)
 • Rörelsemarginalen uppgick till -0,4 procent (-0,6)
 • Nettoskuld/EBITDA (12 mån) exkl IFRS 16 uppgick till 0,2 ggr (-0,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till -23 Mkr (-16)
 • Vinst per aktie uppgick till -0,36 kr (-0,25)

Verksamhetsåret – 1 maj till 30 april

 • Försäljningen ökade med 3 procent till 9 024 Mkr (8 784), en organisk ökning om 1 procent
 • Försäljningen online ökade med 9 procent till 1 054 Mkr (971)
 • Rörelseresultatet uppgick till 305 Mkr (719). Exklusive tidigare kommunicerade engångskostnader och kostnader för avveckling av verksamheten i Storbritannien uppgick rörelseresultatet till 459 Mkr (695 Mkr exklusive engångsutbetalning från Fora)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,4 procent (8,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 181 Mkr (523)
 • Vinst per aktie uppgick till 2,85 kr (8,25)
 • Utdelningen föreslås till 1,50 kr per aktie

Händelser efter rapportperiodens slut

 • Försäljningen i maj ökade med 6 procent till 670 Mkr (630), en ökning om 8 procent organiskt och en ökning om 11 procent i jämförbara enheter
 • Försäljningen online i maj ökade med 18 procent till 96 Mkr (81)
 • Clas Ohlson vidtar åtgärder som beräknas ge kostnadsbesparingar och minskade avskrivningar om totalt cirka 100 Mkr på helårsbasis. Rationaliseringarna medför engångskostnader om cirka 180 Mkr varav cirka 165 Mkr förväntas redovisas under första kvartalet 2023/24 

Vd Kristofer Tonström kommenterar fjärde kvartalet/verksamhetsåret 2022/23:

Under det fjärde kvartalet har vi fortsatt kraftsamla kring kunderbjudandet och kundmötet. I ett mycket utmanande detaljhandelsklimat har vi mött kunderna med rätt produkter på hyllan och lyckats konvertera en bra kundtrafik både i butik och online till försäljning. Den organiska försäljningsökningen i kvartalet var två procent och en procent för helåret. Detta visar på organisationens förmåga att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar, vilket blir minst lika viktigt när vi blickar framåt mot ett år där kunderna sannolikt kommer att ha fortsatt minskat konsumtionsutrymme och noggrant överväga sina köpbeslut. Verksamhetsåret har startat bra med en organisk försäljningsökning i maj om 8 procent jämfört med föregående år.

Rätt förutsättningar för tillväxt i en tuffare marknad

Kunderna fortsätter att uppskatta köpupplevelsen hos Clas Ohlson. Net Promoter Score (NPS) ökade till 58, medan produktomdömena ligger på fortsatt höga nivåer, 4,3 på en femgradig skala.  Försäljningen inom prioriterade produktkategorier som belysning och organisera/städa går fortsatt mycket bra och jag är optimistisk om att vårt metodiska arbetssätt kommer att göra oss lika starka i fler kategorier, året runt. Den underliggande utvecklingen i båda våra största marknader Sverige och Norge har varit bra. I Finland har vi tagit stora steg i rätt riktning genom att effektivisera butiksnätet, korta ledtider i e-handeln och visa en mycket stark medlemstillväxt i Club Clas. Lojalitetsprogrammet har som helhet utvecklats väl under det fjärde kvartalet med nya medlemmar och ökad försäljning per medlem. Försäljningen online, som är en viktig tillväxtdrivare, passerade med marginal en miljard kronor för helåret.     

Lägre kostnader för uthållig konkurrenskraft

Kostnader och lönsamhet har stått i fokus under hela verksamhetsåret. Under årets sista kvartal realiserades delar av de tidigare kommunicerade kostnadsbesparingarna och full effekt kommer att komma under 2023/24. I den löpande verksamheten har vi under kvartalet lyckats balansera produktmix och pris men, som tidigare, har höga inköps- och transportkostnader och en svag svensk krona påverkat bruttomarginalen negativt. En ny, för oss negativ, faktor är att den norska kronan försvagats avsevärt sedan årsskiftet. Rörelsemarginalen för kvartalet var något bättre jämfört med samma period föregående år men lägre för helåret. För att stärka konkurrenskraften framåt och försvara vår prisposition i en tid med kostnadsinflation i allt från löner till hyror reduceras nu tjänstemannaorganisationen med ytterligare 75 tjänster. Även utvärderingen av IT-system som påbörjades tidigare under verksamhetsåret har i allt väsentligt slutförts efter kvartalets utgång, med utfallet att det finns ytterligare möjligheter att konsolidera och fasa ut system som inte stärker affären framåt. Sammantaget beräknas åtgärderna ge kostnadsbesparingar och minskade avskrivningar om totalt cirka 100 Mkr. Åtgärderna medför också engångskostnader om cirka 180 Mkr varav cirka 165 Mkr förväntas redovisas i första kvartalet 2023/24.

Växa kärnverksamheten med lönsamhet

Med den unika styrkan i Clas Ohlson som varumärke tillsammans med en mer konkurrenskraftig kostnadsbas flyttar vi fram positionerna ytterligare. Vi kommer att fortsätta att prioritera arbetet med vårt sortiment för att vara relevanta för våra kunders hemmafix året runt. Vi ser ytterligare tillväxtpotential att med ett anpassat sortiment och ett utvecklat samspel mellan butik och online driva försäljning i båda kanalerna. Ett kvitto på att vi ligger i framkant på området var att vi i maj belönades med utmärkelsen ”Årets logistiklösning” i svenska Retail Awards för konceptet med e-handelslager i utvalda butiker.

Tillväxt med nya butiker

Vi utvärderar ständigt nya möjligheter att stärka Clas Ohlsons kärnaffär. Med en bra utveckling i jämförbara enheter och det positiva mottagandet av våra senaste butiksöppningar ser vi potential i att åter driva tillväxt med nya butiker. En mer konstruktiv dialog med fastighetsägarna och en mindre och mer effektiv tjänstemannaorganisation skapar också förutsättningar för rätt lönsamhet och attraktiva butikslägen på samtliga marknader. I skrivande stund har vi signerat två nya butikskontrakt och planerar för att öka butiksnätet med totalt cirka tio butiker netto under verksamhetsåret.

På rätt väg

Kort och gott gör vi många saker rätt i det vi själva kan påverka i det osäkra marknadsläget vi befinner oss. Hela verksamhetsåret har präglats av förflyttningar där mycket handlat om att skapa bästa möjliga förutsättningar för vår kärnaffär att utvecklas. En viktig del av detta är vårt hållbarhetsarbete som är av yttersta vikt för att vara relevanta i rådande marknadsläge. Förutom allt löpande förbättringsarbete anslöt sig Clas Ohlson under kvartalet till Science Based Targets Initiative.

Jag är stolt över hela organisationen som haft modet att testa nytt och prestigelöst anpassa sig till ständigt förändrade förutsättningar och är övertygad om att vi slagit in på rätt väg för att skapa kundvärde och aktieägarvärde över tid. Försäljningen i maj ger oss ytterligare självförtroende och jag ser med tillförsikt fram emot en sommar där kunderna väljer Clas Ohlson för alla sina hemmafixprojekt!

Webbsänd presentation idag kl. 09.00

Vd och koncernchef Kristofer Tonström och Ekonomi- och finansdirektör Pernilla Walfridsson kommenterar rapporten idag kl. 09.00 i en webbsänd presentation. Presentationen sker på engelska och följs av en frågestund.

Om du önskar delta via webcasten gå in på länken nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. about.clasohlson.com/q4-2022-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. Länk telefonkonferens.

Efter presentationen kommer inspelad version finnas tillgänglig på about.clasohlson.com/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se
 

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2023 klockan 07:00.

Bifogade filer

Clas Ohlson delårsrapport Q4 2022_23.pdf

Clas Ohlson Pressmeddelande Q4 2022_23.pdf


 

Meny Språk