Regulatorisk 2023-07-07 11:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson publicerar års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022/23

Clas Ohlsons års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022/23 finns nu tillgänglig på about.clasohlson.com/sv.

Års- och hållbarhetsredovisningen är en sammanställning av året som gått samt uppföljning på tidigare kommunicerade finansiella och hållbarhetsrelaterade mål.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig i såväl svensk som engelsk version. Rapporten lämpar sig bäst för att läsas på skärm. Tryckta versioner kommer att finnas i begränsad upplaga och går att beställa via Clas Ohlsons reception på telefon 0247-444 00 eller via e-post ir@clasohlson.se.

Clas Ohlson registrerar idag även ESEF-versionen (European Single Electronic Format) av årsredovisningen för 2022/23 hos svenska Finansinspektionen och publicerar den på about.clasohlson.com/sv.

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se   

Informationen är sådan som Clas Ohlson AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2023 klockan 11:00.

Meny Språk