Regulatorisk 2024-03-06 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlsons niomånadersrapport 2023/24

Organisk försäljningstillväxt på 12 procent och kraftigt förbättrat rörelseresultat

Tredje kvartalet – 1 november till 31 januari

 • Försäljningen exklusive den förvärvade Spares-koncernen ökade med 9 procent till 3 233 Mkr (2 954), en organisk ökning om 12 procent och en ökning om 12 procent i jämförbara enheter. Försäljningen inklusive Spares-koncernen uppgick till 3 412 Mkr (2 954)
 • Försäljningen online exklusive Spares-koncernen ökade med 19 procent till 410 Mkr (343). Försäljningen online inklusive Spares-koncernen uppgick till 589 Mkr (343)
 • Rörelseresultatet uppgick till 422 Mkr (215). Justerat rörelseresultat uppgick till 425 Mkr (334)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 12,4 procent (7,3)
 • Nettoskuld/EBITDA (12 mån) exkl IFRS 16 uppgick till -0,5 ggr (-0,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till 321 Mkr (158)
 • Vinst per aktie uppgick till 5,07 kr (2,50)

Nio månader – 1 maj till 31 januari

 • Försäljningen exklusive den förvärvade Spares koncernen ökade med 9 procent till 7 886 Mkr (7 248), en organisk ökning om 10 procent och en ökning om 11 procent i jämförbara enheter. Försäljningen inklusive Spares-koncernen uppgick till 8 065 Mkr (7 248)
 • Försäljningen online exklusive Spares-koncernen ökade med 15 procent till 960 Mkr (834). Försäljningen online inklusive Spares-koncernen uppgick till 1 139 Mkr (834)
 • Rörelseresultatet uppgick till 651 Mkr (312). Justerat rörelseresultat uppgick till 856 Mkr (466)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (4,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till 468 Mkr (204)
 • Vinst per aktie uppgick till 7,39 kr (3,21)

Händelser efter rapportperiodens slut

 • Försäljningen i februari exklusive den förvärvade Spares-koncernen ökade med 17 procent till 636 Mkr (541), en organisk ökning om 19 procent och en ökning om 19 procent i jämförbara enheter. Försäljningen inklusive Spares-koncernen uppgick till 686 Mkr (541)
 • Försäljningen online i februari exklusive Spares-koncernen ökade med 20 procent till 72 Mkr (60). Försäljningen online inklusive Spares-koncernen uppgick till 122 Mkr (60)

Vd Kristofer Tonström kommenterar tredje kvartalet 2023/24:

Det positiva momentum vi skapat med rätt produkter till rätt pris, god produkttillgänglighet och bra kundservice har resulterat i ett starkt tredje kvartal i verksamhetsåret 2023/24. Försäljningen ökade över samtliga prioriterade produktkategorier och på samtliga marknader. Sammantaget nådde vi en organisk försäljningsökning om tolv procent och rörelseresultatet förbättrades till 422 miljoner kronor jämfört med 215 miljoner kronor föregående år. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgick därmed till 12,4 procent (7,3).

Vi jobbar vidare enligt vår plan för att skapa kund- och aktieägarvärde genom hållbar och lönsam tillväxt. Årets fjärde kvartal har startat bra med en organisk försäljningstillväxt om 19 procent i februari. Försäljningsökningen kommer från tillväxt på alla tre marknader och inom samtliga prioriterade produktkategorier. Vi har fortsatt att förnya sortimentet under februari vilket också inneburit att vi fasat ut äldre produkter i högre takt.

Våra tillväxtinitiativ ger resultat

Omvärldsläget är på många sätt fortsatt utmanande men organisationen har visat stor beslutsamhet att lyckas med våra tre stora fokusområden för tillväxt:

 • ett relevant sortiment året om
 • en växande och lönsam e-handelsaffär
 • att expandera butiksnätet

Vi ser tydligt att de många produktnyheterna skapar kundtrafik och försäljning i både butik och online. Genom att utveckla sortimentet med fler produkter som gör hemmafixet enklare och roligare blir det dessutom tydligare för kunderna vad de kan hitta hos Clas Ohlson. Kunderna kommer till oss för att lösa ett problem i vardagen och de uppskattar både produkterna och den service de får. Och kunderna blir allt fler. Vi har nu 5,4 miljoner medlemmar i lojalitetsprogrammet Club Clas - cirka 25 procent av alla invånare på våra tre marknader – vilket är en ökning med åtta procent jämfört med föregående år. Medlemsökningen kommer till stor del från yngre kunder vilket också är en viktig pusselbit i den fortsatta tillväxtresan.

Nya mål för butiksexpansionen

Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 12 procent i kvartalet och de nya butiker vi öppnat har tagits emot väl av kunderna. Under Q3 öppnade vi tre nya butiker och bara de senaste dagarna har vi nyöppnat två ombyggda butiker och stängt en. Utvecklingen av butiksnätet kommer att fortsätta med fler butiksöppningar under årets sista månader och vi ser fram emot att fortsätta butiksexpansionen även under 2024/25. Vi har redan åtta butikskontrakt klara för nästa verksamhetsår och siktar, precis som under innevarande år, på att öppna cirka tio nya butiker netto 2024/25. Samtidigt som vi planerar för fler butiker ser vi också möjligheter att bygga om och modernisera befintliga butiker för att förbättra förutsättningarna för fortsatt försäljningstillväxt.

En växande e-handel

Även e-handeln utvecklades bra i kvartalet på en i övrigt relativt svag e-handelsmarknad. Vår modell där e-handeln är nära sammanlänkad med butiksnätet uppskattas av kunderna och med en tillväxt om 19 procent i kvartalet fortsätter e-handeln att stå för en betydande del av den totala tillväxten. Inräknat försäljningen från Spares Europe, som förvärvades i november och konsoliderats in i Clas Ohlson-koncernen från och med det tredje kvartalet, kommer cirka 17 procent av koncernens totala omsättning från e-handeln. Vi ser nu med tillförsikt fram emot de möjligheter som ges med ett ledande företag inom reservdelar och tillbehör för elektronikprodukter som en del av Clas Ohlson.

Ett kvalitetstämplat hållbarhetsarbete

Att förlänga livslängden på elektronikprodukter passar också väl in i det arbete vi gör för att bygga en mer hållbar affärsmodell. Reservdelar spelar en viktig roll och vi har sedan länge processer på plats för att de produkter vi säljer är av bra kvalitet och håller länge. Tillsammans med våra leverantörer förbättrar vi också produktionsmetoder och materialval så att produkterna enklare kan återbrukas och återvinnas. Ett tecken på att vi fortsätter ta steg i rätt riktning är att vi i rapporten Hållbara bolag placerades på en delad sjunde plats bland 130 utvärderade svenska börsbolag. Hållbara bolag är en studie av hållbarhetsarbetet i svenska bolag som genomförs årligen av Lunds universitet i samarbete med tidningarna Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet.

All kraft på sådant vi själva kan påverka

Just nu har organisationen fullt fokus på att avsluta verksamhetsåret på bästa möjliga sätt. Som vanligt lägger vi all vår kraft på sådant vi själva kan påverka både när det gäller kostnadskontroll och att erbjuda kunderna en riktigt bra shoppingupplevelse. Detta är särskilt viktigt i ett marknadsklimat där kunderna visserligen har en lite mer positiv syn på framtiden, men där mycket osäkerhet består. Konsumenten pressas fortsatt av kostnadsinflation och höga bolåneräntor samtidigt som hyresindexeringar och nya störningar i logistikkedjan efter oroligheterna i Röda havet är några exempel på utmaningar som vi behöver parera. Stärkt av den senaste tidens utveckling och med ett Clas Ohlson-team som alltid vill vara steget före är jag övertygad om att vi kommer att lyckas.

Vi ses i butik och online!

Webbsänd presentation idag kl. 09.00

Vd och koncernchef Kristofer Tonström och Ekonomi- och finansdirektör Pernilla Walfridsson kommenterar rapporten idag kl. 09.00 i en webbsänd presentation. Presentationen sker på engelska och följs av en frågestund.

Om du önskar delta via webcasten gå in på länken nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Länk till webcast.

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. Länk till telefonkonferens.

Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på about.clasohlson.com.

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, Kommunikations- och IR-chef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se
 


Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2024 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk