Regulatorisk 2024-02-07 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljning ökade organiskt med 18 procent i januari jämfört med föregående år

Försäljningen i januari, exklusive den förvärvade Spares-koncernen ökade med 16 procent till 737 Mkr (635). Organiskt ökade försäljningen med 18 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 18 procent jämfört med föregående år.

Försäljningen inklusive Spares-koncernen uppgick till 794 Mkr (635). Försäljningen online, exklusive Spares-koncernen ökade med 31 procent till 96 Mkr (73). Försäljningen online, inklusive Spares-koncernen uppgick till 153 Mkr (73). Jämfört med samma månad föregående år var butiksbeståndet oförändrat. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 224 (224).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
Januari Förändring Maj-Januari Förändring
Mkr 2023/24 SEK Organisk 2023/24 SEK Organisk
Sverige 345 19% 19% 3 599 11% 11%
Norge 310 16% 22% 3 374 7% 12%
Finland 82 7% 6% 914 10% 3%
SPARES-Förvärvadförsäljning 57 - - 179 - -
Totalt 794 25% 18% 8 065 11% 10%
Varav försäljning online 153 109% 33% 1 139 37% 17%

Den totala försäljningen under perioden maj 2023-januari 2024, exklusive den förvärvade Spares-koncernen ökade med 9 procent till 7 886 Mkr (7 248). Organiskt ökade försäljningen med 10 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 11 procent jämfört med föregående år.

Försäljningen inklusive Spares-koncernen uppgick till 8 065 Mkr (7 248). Försäljningen online, exklusive Spares-koncernen ökade med 15 procent till 960 Mkr (834). Försäljningen online, inklusive Spares-koncernen uppgick till 1 139 Mkr (834).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Arbetet med att göra produkterbjudandet relevant året runt gav tydliga resultat även i januari. Den organiska försäljningsökningen uppgick till 18 procent och vår försäljning online ökade med 31 procent, drivet av tillväxt i samtliga prioriterade produktkategorier och ett fortsatt högt tempo i lanseringen av produktnyheter. För att få plats med alla nya produkter har vi också valt att sälja ut äldre produkter till reducerade priser i högre uträckning än tidigare. Totalt sett har erbjudanden med attraktiva priser haft stort genomslag i ett marknadsklimat där kunderna är mycket prismedvetna. Detta understryker också vikten av det fortsatta arbetet med att skapa en så konkurrenskraftig kostnadsbas som möjligt för att möjliggöra våra tillväxtinitiativ och bibehålla vår starka prisposition. 

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikations- och IR-chef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2024 klockan 07:00.

Meny Språk