Regulatorisk 2023-05-05 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljning i april ökade jämfört med föregående år

Försäljningen i april ökade med 1 procent till 612 Mkr (607). Organiskt ökade försäljningen med 3 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 7 procent till 79 Mkr (74). Under april påverkade kalendereffekten negativt om cirka 2 procentenheter, främst kopplat till Norge. Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskat netto med 7 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 222 (229).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
April Förändring Maj-april Förändring
Mkr 2022/23 SEK Organisk 2022/23 SEK Organisk
Sverige 303 9% 9% 4 088 3% 3%
Norge 240 -9% -1% 3 889 3% 1%
Finland 68 10% 0% 1 035 7% 1%
Utanför Norden - - - 13 - -
Totalt 612 1% 3% 9 024 3% 1%
Varav försäljning online 79 7% 9% 1 054 9% 7%


Den totala försäljningen under perioden maj 2022-april 2023 ökade med 3 procent till 9 024 Mkr (8 784). Organiskt ökade försäljningen med 1 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 9 procent till 1 054 Mkr (971).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: I en fortsatt pressad detaljhandelsmarknad når vi även i april en organisk försäljningstillväxt. Den organiska ökningen i total försäljning var tre procent och försäljningen online ökade med sju procent jämfört med föregående år. Det är ett kvitto på att vi har träffat rätt i kunderbjudandet med stark försäljning inom fokusområden för säsongen såsom solcellsdriven utebelysning, produkter för att organisera hemmet samt trädgårdsmaskiner. Sett till enskilda marknader sticker Sverige ut positivt med en försäljningsökning om nio procent under månaden. Makroutmaningar i form av inflation och för oss ogynnsamma valutarörelser består. Vårt fokus är därför helt inriktat på att, med en mer konkurrenskraftig kostnadsbas, fortsätta att erbjuda våra kunder relevanta och prisvärda produkter i en tid när hushållsekonomin är ansträngd.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2023 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk