2019-08-28 07:00 CET Finansiell information, Övriga företagsnyheter

Omräkning av finansiell information enligt IFRS 16

Clas Ohlsons delårsrapport för första kvartalet 2019/20, som offentliggörs den 4 september 2019, är den första som presenteras efter införandet av den nya redovisningsstandarden IFRS 16. Avsikten med detta dokument är att underlätta jämförelse med historiska perioder.

I bokslutskommunikén för 2018/19, vilken publicerades den 5 juni 2019, och i årsredovisningen för 2018/19, som publicerades den 1 juli 2019, har information om tillämpningen av IFRS 16 och förväntade effekter på balansräkningen presenterats.

Hyreskontrakt ger enskilt största påverkan av IFRS 16

Den huvudsakliga påverkan av IFRS 16 på koncernens redovisning är hänförlig till redovisningen av hyreskontrakt avseende lokaler. Clas Ohlson har per övergångsdatum omkring 250 hyresavtal för hyra av butikslokaler och butikslager. Utöver detta tillkommer ett fåtal bilar och övriga tillgångar som faller inom ramen för IFRS 16. Effekten i de fåtal fall där koncernen agerar leasegivare är inte väsentlig.

Påverkan första kvartalet 2019/20

Till följd av införandet av IFRS 16 belastas Clas Ohlsons rörelseresultat för första kvartalet 2019/20 med avskrivningar på nyttjanderättstillgångar istället för kostnader för operationella leasingavtal. Under kvartalet påverkas rörelseresultatet positivt med cirka 27 Mkr. EBITDA påverkas positivt med cirka 139 Mkr. Detta i jämförelse med det redovisade rörelseresultatet och EBITDA för första kvartalet 2019/20 enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper.

Clas Ohlsons nyttjanderättstillgångar uppgår per 31 juli 2019 till cirka 2 008 Mkr. Av totala posten Nyttjanderättstillgångar utgör posten Byggnader cirka 99 procent. Per 31 juli 2019 uppgår leasingskulden till cirka 2 137 Mkr, varav den långfristiga leasingskulden uppgår till cirka 1 669 Mkr och den kortfristiga leasingskulden till cirka 468 Mkr. Posterna redovisas som räntebärande långfristiga leasingskulder och räntebärande kortfristiga leasingskulder i balansräkningen.

Övergången

Den nya standarden, som har ikraftträdande från och med 1 januari 2019 och är tillämpbar från och med det räkenskapsår som påbörjas närmast efter datumet för ikraftträdande, innebär en omfattande förändring avseende redovisning av leasingavtal för leasetagaren och skiljer sig väsentligt mot IAS 17. Clas Ohlson har börjat tillämpa standarden från och med 1 maj 2019.

Per övergångsdatumet valde Clas Ohlson att tillämpa den förenklade övergångsmetoden där leasingskulden värderades till nuvärdet av framtida leasingavgifter och nyttjanderättstillgången värderades som om IFRS 16 tillämpats sedan inledningsdatum. I enlighet med standarden räknades jämförelsetalen inte om. Den ackumulerade effekten av övergången redovisades som en justering av ingående balanserade vinstmedel per 1 maj 2019.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-44429, niklas.carlsson@clasohlson.se.

Bifogade filer

Meny Språk