Regulatorisk 2019-09-07 14:00 CET Finansiell information, Övriga företagsnyheter

Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) den 7 september 2019

Clas Ohlson AB höll under lördagen den 7 september 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018/19 i Leksand (bolagets distributionscentral i Insjön) varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 5 augusti 2019 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Clas Ohlson AB:s hemsida https://about.clasohlson.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018/19.

Utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 6,25 kr per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Den första utbetalningen beslutades till 3,13 kronor per aktie och den andra utbetalningen till 3,12 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utdelningen beslutades vara den 10 september 2019 respektive den 14 januari 2020. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 13 september 2019 respektive den 17 januari 2020.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/19.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Mathias Haid, Margareta Lehmann, Håkan Lundstedt, Göran Näsholm, Charlotte Strömberg, Göran Sundström och Anne Thorstvedt Sjöberg.

Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman valde Deloitte till revisor och underrättades om att Kent Åkerlund fortsatt ska vara huvudansvarig revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) ska utgå med totalt 3 670 000 kronor varav 700 000 kronor ska tilldelas ordföranden och 340 000 kronor ska tilldelas var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Vidare fastställde årsstämman att ersättning ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet med 160 000 kronor till ordföranden och 85 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet (för närvarande två ledamöter). Slutligen fastställde årsstämman att ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet ska utgå med 130 000 kronor till ordföranden och 65 000 kronor till var och en av övriga två ledamöterna i utskottet. Arvode utbetalas som lön.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2020)

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, ("LTI 2020"). Beslutade ersättningsprinciper inklusive det långsiktiga incitamentsprogrammet, LTI 2020, syftar bl.a. till att kunna attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås kommande stämmor.

Förvärv och överlåtelser av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om

A. Förvärv av egna aktier i bolaget enligt följande:

- Förvärv får ske av högst 860 000 aktier av serie B.

- Aktierna får förvärvas på Nasdaq Stockholm.

- Förvärv av aktier genom handel på reglerad marknad får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

- Betalning av aktierna ska erläggas kontant.

Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive sociala avgifter) i anledning av föreslaget incitamentsprogram (LTI 2020) och tidigare implementerade incitamentsprogram.

B. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:

- Överlåtelse får ske av högst det antal aktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

- Aktierna får överlåtas på Nasdaq Stockholm.

- Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

- Betalning för aktierna ska ske kontant.

Skälet är att bolaget ska ges möjlighet att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) inom ramen för LTI 2020 och tidigare implementerade incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om

C. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:

- Högst 656 000 aktier av serie B får överlåtas.

- Rätt att erhålla aktier ska tillkomma deltagarna i LTI 2020.

- Aktier ska kunna förvärvas tidigast den 30 april (avseende aktierätter) respektive den    15 juni 2023 (avseende personaloptioner) och senast den 22 april 2027. Betalning för aktierna ska ske tidigast den 15 juni 2023 och senast den 10 maj 2027.

- Överlåtelser av aktier enligt aktierätter utställda enligt LTI 2020 kommer att ske vederlagsfritt.

- Överlåtelser av aktier enligt optioner utställda enligt LTI 2020 kommer att ske till ett pris som motsvarar 100 procent av medeltalet av för var börsdag fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period av 10 börsdagar före förvärvsperiodens början i LTI 2020.

Överlåtelse av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ett led i LTI 2020.

Styrelsen för Clas Ohlson AB (publ)

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Bifogade filer

Meny Språk