Regulatorisk 2017-07-05 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2016/17

ClasOhlson-År-201617-SVE-omslag-300dpi

Clas Ohlsons integrerade årsredovisning för 2016/17 finns nu tillgänglig på om.clasohlson.com.

Den integrerade årsredovisningen sammanfattar verksamhetsåret 2016/17 samt de frågor som är väsentliga för Clas Ohlsons framtid. Med utgångspunkt i hur vi skapar långsiktigt värde för våra viktigaste intressenter beskriver vi hur vi är rustade för att möta utmaningar och ta vara på möjligheter på nya och befintliga marknader.

Rapporten omfattar standardupplysningar och specifika upplysningar om hållbarhetsaspekter baserade på GRI:s riktlinje G4. Omfattningen framgår av GRI-index på vår hemsida, om.clasohlson.com/hallbarhet.

Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras inom kort till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad, men kan också beställas via e-post till ir@clasohlson.se eller telefon 0247-444 00. Årsredovisningen finns tillgänglig i såväl svensk som engelsk version.

För mer information kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk