Regulatorisk 2017-06-08 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson bokslutskommuniké 2016/17

Fjärde kvartalet

· Försäljningen ökade med 5 % till 1 575 Mkr (1 504), 2 % i lokala valutor
· Rörelseresultatet uppgick till 17 Mkr (-126 Mkr, -19 Mkr exklusive poster av engångskaraktär*)
· Resultat efter skatt uppgick till 20 Mkr (-107 Mkr, -17 Mkr exklusive poster av engångskaraktär*)
· Vinst per aktie uppgick till 0,31 kr (-1,70 kr, -0,27 kr exklusive poster av engångskaraktär*)
· Butiksbeståndet utökades med 3 butiker (netto)

Verksamhetsåret

  • Försäljningen ökade med 5 % till 7 990 Mkr (7 602), 4 % i lokala valutor
  • Rörelseresultatet uppgick till 610 Mkr (506 Mkr, 613 Mkr exklusive poster av engångskaraktär*)
  • Vinst efter skatt uppgick till 479 Mkr (379 Mkr, 469 Mkr exklusive poster av engångskaraktär*)
  • Vinst per aktie uppgick till 7,59 kr (6,00 kr, 7,42 kr exklusive poster av engångskaraktär*)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 699 Mkr (705)
  • Utdelningen föreslås till 6,25 kr per aktie (5,75)

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Försäljningen i maj ökade med 5 % till 566 Mkr (540), ökade med 3 % i lokala valutor
  • Styrelsebeslut har fattats om att utnyttja stämmans bemyndigande att återköpa aktier för att säkra LTI 2017

* Under föregående års första kvartal är 10,5 Mkr hänförligt till stängningskostnader för en butik i Storbritannien. Under föregående räkenskapsår (fjärde kvartalet) påverkades resultatet av en engångskostnad om 107,0 Mkr avseende omstrukturering av butiksnätet i Storbritannien samt tillkommande skatt avseende ej avdragsgilla kostnader på 7,1 Mkr

Räkenskapsåret 2016/17 utgörs av perioden 1 maj 2016 till 30 april 2017.

Kommentar från VD
En stabil vår med många spännande nyheter i erbjudandet

Vi stänger fjärde kvartalet med en försäljning om 1 575 miljoner kronor, en ökning om
5 procent jämfört med föregående år. Därmed avslutar vi verksamhetsåret på nya rekordnivåer med en årsförsäljning om nära 8 miljarder kronor.

Clas Ohlson ökar försäljningen i kvartalet med 5 procent till 1 575 miljoner kronor och resultatet till 17 miljoner kronor. Med det stänger vi vårt helår med ett resultat om 610 miljoner kronor, ett bra resultat vi kan vara riktigt nöjda med givet de valutautmaningar vi haft under året. Idag redovisar vi också månadsförsäljningen i maj som uppgår till 566 miljoner kronor, vilket är en ökning om 5 procent jämfört med maj ifjol.

Ett utvecklat kunderbjudande
Vi har under kvartalet introducerat flera spännande nyheter i vårt kunderbjudande där kollektionen av arbetskläder, Workwear by Clas Ohlson, är vårens stora lansering. Den fortsatta satsningen solcellssortimentet har också gett resultat och vi kan med glädje konstatera att våra kunder idag i allt större utsträckning föredrar detta mer miljövänliga alternativ. Under våren har vi också tagit steg för att ge kunderna en ännu bredare service genom fortsatt utveckling av nya tjänster till kunderbjudandet såsom uthyrning av verktyg och installationstjänster. 

Vi fortsätter att växa
Under våren har vi öppnat ytterligare butiker i det nya formatet Clas Ohlson Compact Store och därmed invigt Norges och Finlands första. Vi ser fram emot att följa utvecklingen där vi på en betydligt mindre butiksyta och med ökad tillgänglighet, kan erbjuda våra kunder massor av smarta produkter och praktiska lösningar, som alltid hos Clas Ohlson. Vi har också tagit steg i vår plan för omstrukturering av det brittiska butiksnätverket och stängt ytterligare två butiker, samtidigt som vi fortsätter stärka vår position i Hamburg. 

Nya steg i vårt hållbarhetsarbete
Vi jobbar fokuserat och integrerat med hållbarheten under parollen Härifrån till Hållbarheten och har under verksamhetsåret överträffat ett antal av våra hållbarhetsmål. Vi har satt nya och än mer ambitiösa mål och ska öka andelen produkter för en mer hållbar livsstil till 25 procent av försäljningen år 2020.

Vi går nu in i ett nytt verksamhetsår. Den 1 augusti tar vår nya vd och koncernchef Lotta Lyrå över rodret och jag hälsar henne hjärtligt välkommen till oss på Clas Ohlson.

Peter Jelkeby, tillförordnad vd och koncernchef Clas Ohlson AB

Analytiker- och medieträff

Kvartalsrapporten presenteras torsdagen den 8 juni klockan 08:30 via telefonkonferens eller audiosändning. Presentationen kan också följas via hemsidan om.clasohlson.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2017 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk