Regulatorisk 2016-08-10 13:30 CET Finansiell information

Rättelse av skrivfel i punkt 12 i kallelse till årsstämma i Clas Ohlson AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Clas Ohlson AB (publ)

Aktieägarna i Clas Ohlson AB (publ) kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") lördagen den 10 september 2016 klockan 11:00 vid bolagets distributionscentral i Insjön. Registrering påbörjas klockan 09:45. Efter Årsstämman serveras enklare förtäring.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman skall

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda      aktieboken måndagen den
       5 september 2016,
 • dels anmäla sitt deltagande till Clas Ohlson AB (publ)      senast måndagen den
       5 september 2016; per post: Clas Ohlson AB (publ), 793 85 Insjön, per fax:     
       0247-444 25, per telefon: 0247-444 00, per e-post: ir@clasohlson.se eller      via hemsidan http://om.clasohlson.com.

Vid anmälan skall aktieägare (eller ombud för aktieägare) uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet biträden. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Antalet biträden skall föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken måndagen den 5 september 2016 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering. Omregistreringen kan vara tillfällig.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman ska till ombud utfärda skriftlig daterad fullmakt. Fullmakt i original bör insändas till ovanstående adress före Årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via http://om.clasohlson.com samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Företrädare för juridisk person ska tillhandahålla kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Antal aktier och röster

Det totala antalet A-aktier i bolaget är 5 760 000 med ett röstvärde av 10, motsvarande 57 600 000 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget är 59 840 000 med ett röstvärde av 1, motsvarande 59 840 000 röster. Således finns det totalt 65 600 000 aktier och totalt 117 440 000 röster i bolaget. Bolaget innehar 2 651 271 egna B-aktier, vilka inte får företrädas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av Årsstämman
 2. Val av ordförande vid Årsstämman (se nedan)
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2015/2016
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och arbetet i ersättnings- och revisionsutskotten

10. Frågestund

11. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2015/2016

12. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2015/2016 samt fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning (se nedan)

13. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2015/2016

14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer samt revisorssuppleanter som skall väljas av Årsstämman (se nedan)

 1.          
  Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt ersättning för utskottsarbete (se nedan)

16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter (se nedan)

17. Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (se nedan)

18. Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2017") (se nedan)

19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om bolagets förvärv och överlåtelse av egna aktier samt förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier (se nedan)

20. Årsstämmans avslutande

Punkt 2, val av ordförande vid Årsstämman

Valberedningen föreslår att Elisabet Salander Björklund väljs till ordförande vid Årsstämman.

Punkt 12, beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2015/2016 samt fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning

Styrelsen föreslår att de till förfogande stående vinstmedlen om 782 191 tkr disponeras genom att 377 200 tkr avsätts till utdelning (5,75 kronor per aktie) samt att 404 991 tkr balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 13 september 2016. Beslutar Årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 16 september 2016.

Punkterna 14-16, beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av Årsstämman och om arvode åt styrelse och revisorer, ersättning för utskottsarbete samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Bolagets valberedning, som har bildats enligt beslut om nomineringsprocess vid årsstämma den 11 september 2010 och som består av ordförande Jonas Bergh, Erik Durhan, Göran Sundström, Ricard Wennerklint och Kenneth Bengtsson, föreslår följande avseende ärendena 14-16.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara åtta samt att en revisor utan revisorssuppleant utses (ärende 14).

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, skall utgå med totalt 3 147 500 kronor att fördelas i enlighet med följande: 640 000 kronor per år till styrelseordföranden och 320 000 kronor per år till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Valberedningen föreslår vidare att ersättning till ledamöter i revisionsutskottet skall utgå med 137 500 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 68 750 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna i utskottet, samt att ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet skall utgå med 125 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 62 500 kronor till var och en av de övriga tre ledamöterna i utskottet. Föreslagna styrelsearvoden innebär en höjning understigande 2 procent och utskottsarvoden är på oförändrad nivå jämfört med föregående år. I den mån styrelsen beslutar justera antalet ledamöter i utskotten så kommer det att påverka det totala styrelsearvodet. Arvode kan utbetalas som lön eller gentemot faktura. Faktureras arvodet skall det justeras avseende sociala avgifter och mervärdesskatt i syfte att uppnå fullständig kostnadsneutralitet för bolaget. Arvode till revisorn under mandatperioden föreslås vidare utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning (ärende 15).

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Klas Balkow, Kenneth Bengtsson, Mathias Haid, Sanna Suvanto-Harsaae, Cecilia Marlow, Göran Sundström och Göran Näsholm. Katarina Sjögren-Petrini har förklarat att hon inte står till förfogande för omval efter tre år som styrelseledamot. Till nyval föreslås Ros-Marie Grusén. Valberedningen föreslår omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens ordförande. Valberedningen förslår att Deloitte utses till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2016 till slutet av årsstämman 2017 (ärende 16).

Ros-Marie Grusén, född 1971, är VD på Norsk Medisinaldepot AS och har varit VD på Admenta Sweden AB (Lloyds Apotek), VD på Plantagen Sweden AB samt haft ett antal positioner inom IKEA. Ros-Marie-Grusén är styrelseledamot i Besqab AB och Granngården AB.

Information angående styrelsens ledamöter föreslagna för omval framgår av årsredovisningen samt på bolagets hemsida.

Punkt 17, styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att Årsstämman godkänner att de principer som redogörs för i denna punkt skall gälla för ersättning och andra anställningsvillkor för Koncernchef (VD) och Clas Ohlson ABs koncernledning ("Ledande Befattningshavare").

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Ledande Befattningshavare på Clas Ohlson har fastställts, med det övergripande målet att stödja Clas Ohlsons affärsstrategi och bolagets finansiella mål. Clas Ohlson har för avsikt att erbjuda ersättningsnivåer som attraherar, behåller och motiverar nyckelpersoner vars roller är att nå våra övergripande mål. Riktlinjer för ersättning till Ledande Befattningshavare innefattar Koncernchef, samt övriga medlemmar i koncernledningen.

Total ersättning

Total ersättning skall utgå från befattning och vara attraktiv och konkurrenskraftig i anställningslandet.

Bolaget anser att en balanserad ersättningsstruktur ger Ledande Befattningshavare incitament att fokusera på att skapa långsiktigt aktieägarvärde, samtidigt som bolaget vill ha möjligheten att erbjuda kontanta incitament för kortsiktiga prestationer. Den totala ersättningen består av:

 • fast årlig grundlön
 • rörlig prestationsbaserad ersättning

-       årlig kontant ersättning baserad på årliga prestationsmål och

-       långsiktig aktierelaterad ersättning baserad på treåriga prestationer eller längre  

 • pensions- och hälsoförmåner
 • övriga förmåner sedvanliga i anställningslandet

Clas Ohlson strävar efter att erbjuda en konkurrenskraftig total ersättning med tyngdpunkt på "betalning efter prestation". Målet är att den fasta årliga grundlönen skall vara på, eller kring, den konkurrerande marknadens median. När Clas Ohlson når eller överträffar fastställda prestationsmål skall den totala ersättningen vara på, eller kring, den konkurrerande marknadens övre kvartil. Detta innebär att den rörliga ersättningen kan utgöra en betydande andel av den totala ersättningen.

Marknaden definieras främst som de bolag som Clas Ohlson konkurrerar med om att attrahera och behålla Ledande Befattningshavare.

Total ersättning till Koncernchef beslutas av styrelsen efter rekommendation av ersättningsutskottet. För övriga Ledande Befattningshavare beslutas ersättningen av Ersättningsutskottet baserat på förslag från Koncernchef inom ramen för vad som beslutats av styrelsen.

Ersättning till styrelseledamöter

Om en styrelseledamot utför arbete för Clas Ohlson, utöver styrelsearbetet, och särskilda skäl härför föreligger, kan konsultarvode och annan ersättning beviljas för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Arvode utgår som lön eller mot faktura.

Fast årlig grundlön

Den fasta årliga grundlönen skall utgöra basen för den totala ersättningen. Lönenivån skall vara relaterad till relevant konkurrerande marknad och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär.

Justering av den fasta grundlönen skall baseras på den generella lönerörelsen på den konkurrerande marknaden och den Ledande Befattningshavarens prestationsnivå.

Fast grundlön skall ses över årligen för att belöna individuell prestation och säkerställa fortsatt konkurrenskraft.

Rörlig prestationsbaserad ersättning

Rörlig prestationsbaserad ersättning kan utgöra en betydande andel av den totala ersättningen för Ledande Befattningshavare. Gemensamt för denna form av ersättning är att den skall mätas mot uppsatta och förutbestämda måltal. Måltal skall grundas på operativa, finansiella eller individuella mål och skall stödja långsiktigt aktieägarvärde.

Bolagets två rörliga incitamentsprogram för Ledande Befattningshavare beaktar både kort- och långsiktiga prestationer.

Kortsiktiga Incitament (Short Term Incentive “STI”)

Kortsiktiga incitament, s.k. STI betalas årligen för insatser som uppfyller eller överträffar förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Prestationsmål fastställs årligen av styrelsen eller av befattningshavare som utses av styrelsen. De mätbara prestationerna skall vara finansiella, operativa eller individuella och relaterade till affärsplanen. Ersättning som utbetalas från STI-programmet har ett tak, vanligtvis uttryckt i procent (maximalt 50 procent) av den fasta årliga grundlönen. I den mån en prestation inte motsvarar lägsta godtagbara prestationsnivå utgår ingen STI-ersättning.

Styrelsen kan återkräva sådan ersättning som beviljats eller betalats på grundval av uppgifter som senare visar sig vara felaktiga eller på prestationer som inte visar sig vara hållbara över tid.  

Kostnaden för STI till Ledande Befattningshavare beräknas uppgå från noll kronor till maximalt 13,2 miljoner kronor. I beloppen ingår beräknad kostnad för sociala avgifter.

Långsiktiga Incitament (Long Term Incentive ”LTI”)

På Clas Ohlson är aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram en integrerad del av den totala ersättningen, vilka syftar till att belöna ett framgångsrikt genomförande av bolagets strategi och skapande av ett långsiktigt aktieägarvärde.

Målet är att förena aktieägares och Ledande Befattningshavares långsiktiga intressen samtidigt som möjligheten till aktierelaterad ersättning också skapar möjlighet att attrahera och behålla Ledande Befattningshavare.

Styrelsen nominerar deltagare till LTI-programmet. Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller inte.

Pensionsplan och sjukförsäkring

Pensionsplaner skall, om möjligt, vara premiebaserade och formuleras i enlighet med nivåer och praxis gällande i det land där den Ledande Befattningshavaren är anställd.

Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med villkor som gäller i det land där den Ledande Befattningshavaren är anställd. Sådana förmåner får emellertid inte utgöra en betydande andel av den totala ersättningen. Sjukförsäkring skall erbjudas till Ledande Befattningshavare.

Uppsägning och avgångsvederlag

I det fall ett anställningsförhållande avslutas på initiativ av bolaget skall fast lön och avgångsvederlag under uppsägningstiden inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta årliga grundlönen för två år. Under uppsägningstiden är ambitionen att Ledande Befattningshavare skall vara förhindrade att arbeta i konkurrerande verksamhet.

I särskilda fall kan ett konkurrensförbud mot fortsatt ersättning tillämpas under en period av högst 24 månader efter uppsägningstidens utgång.

Övrigt

Styrelsen äger rätt att frångå ovan angivna riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Tidigare beslutade men ej förfallna ersättningar

De huvudsakliga villkoren för ersättning till Ledande Befattningshavare i de nuvarande anställningsavtalen framgår av not 6 i årsredovisningen för 2015/2016.

Punkt 18, styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2017")

Beslut enligt denna punkt 18 är villkorat av att Årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 19, nedan.

Programmet i sammandrag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2017"). Antalet deltagare i LTI 2017 föreslås totalt omfatta maximalt 100 personer (”Deltagare”) bestående av två grupper; (1) maximalt 20 ledande befattningshavare inklusive VD, koncernledning och av styrelsen beslutade landschefer eller motsvarande befattning, som i sin nuvarande befattning bedöms påverka Clas Ohlson AB:s utveckling långsiktigt (”Ledande Befattningshavare”) och (2) upp till 80 övriga medarbetare som bedöms kunna gynnsamt utvecklas till Ledande Befattningshavare eller annan nyckelbefattning inom koncernen och därmed påverka Clas Ohlson AB:s långsiktiga utveckling ("Nyckelpersoner").

1. Ledande Befattningshavare

LTI 2017 innebär att Ledande Befattningshavare under perioden den 2 till 10 maj 2017

("Förvärvsperioden") till marknadspris på Nasdaq Stockholm förvärvar B-aktier i Clas Ohlson AB till ett värde motsvarande minst 5 och maximalt 10 procent av sin årliga fasta lön.

Den privata investeringen matchas därefter av bolaget genom vederlagsfri tilldelning av villkorade aktierätter (restricted share awards) och villkorade prestationsbaserade personaloptioner enligt nedan angivna principer. Tilldelning av personaloptioner och aktierätter sker fem dagar efter att Förvärvsperioden har avslutats ("Startdag"). Därmed kommer en del av de Ledande Befattningshavarnas ersättning vara beroende av Clas Ohlson AB:s långsiktiga aktiekursutveckling. En förutsättning för nyttjande av aktierätterna och personaloptionerna är att den Ledande Befattningshavaren bibehåller de investerade aktierna samt, med vissa undantag, kvarstår i anställning från och med Startdagen till och med den 30 april 2020 ("Kvalifikationsperioden"). För varje B-aktie som förvärvas inom ramen för LTI 2017 kommer bolaget att tilldela en aktierätt samt ett antal preliminära personaloptioner. Matchning kommer att baseras på det antal aktier som Ledande Befattningshavare investerar i till marknadspris vid köptillfället. Varje aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget och varje personaloption som får nyttjas berättigar innehavaren att förvärva en B-aktie i bolaget (se vidare nedan under rubrik "Personaloptionerna"). Antalet aktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, företrädesemission eller liknande åtgärder.

Aktierätterna

För aktierätterna skall följande villkor gälla:

 • Rätt till B-aktier i bolaget förutsätter att den      Ledande Befattningshavaren efter utgången av Kvalifikationsperioden, med      vissa undantag, alltjämt är anställd i Clas Ohlson-koncernen och har      bibehållit den privata investeringen av aktier under hela      Kvalifikationsperioden (se ovan).
 • Tilldelas vederlagsfritt.
 • Aktierätterna kan nyttjas från och med den 30 april      2020.
 • Ger ej rätt till kompensation för utdelning på      underliggande aktier under Kvalifikationsperioden.
 • Ej överlåtbara.
 • Kan ställas ut av bolaget eller andra koncernbolag.

Personaloptionerna

För personaloptionerna skall följande villkor gälla:

 • Nyttjande förutsätter att den Ledande      Befattningshavaren vid tidpunkten för nyttjande, med vissa undantag,      alltjämt är anställd i Clas Ohlson-koncernen och har bibehållit den      privata investeringen av aktier under hela Kvalifikationsperioden (se ovan).     
 • Tilldelas vederlagsfritt.
 • Varje personaloption som får nyttjas berättigar      innehavaren att förvärva en B-aktie i bolaget. Förvärvspriset för aktier      vid nyttjande av optionerna skall motsvara 100 procent av medeltalet av      för var börsdag fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för      bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period av 10 börsdagar före      Förvärvsperiodens början.
 • Personaloptionerna kan nyttjas tidigast den 15 juni      2020 och senast 22 april 2024.
 • Ger ej rätt till kompensation för utdelning på      underliggande aktier.
 • Ej överlåtbara.
 • Kan ställas ut av bolaget eller andra koncernbolag.

Det antal personaloptioner som får nyttjas för förvärv av aktier är avhängigt av det antal B-aktier som den Ledande Befattningshavaren förvärvat samt uppfyllandet av vissa, av styrelsen, fastställda mål för bolagets utveckling, tillväxt och resultat under Kvalifikationsperioden. De prestationsnivåer som fastställts är Entry, Target, Stretch, och Max. I den mån prestationsnivåerna uppnås kommer följande antal kvalificerade prestationsbaserade personaloptioner att kunna utnyttjas av Ledande Befattningshavare:

-       Entry: 5 personaloptioner/förvärvad B-aktie

-       Target: 10 personaloptioner/förvärvad B-aktie

-       Stretch: 15 personaloptioner/förvärvad B-aktie

-       Max: 25 personaloptioner/förvärvad B-aktie (denna nivå förutsätter att en särskild situation föreligger samt att en enskild Ledande Befattningshavare uppfyllt av styrelsen beslutade exceptionella insatser)

I det fall tröskelnivån, Entry, inte uppnås får inga personaloptioner nyttjas.

Antalet prestationsbaserade personaloptioner som kan komma att utnyttjas är således begränsat till 25 optioner per investerad B-aktie (Max).

Den totala omfattningen av LTI 2017 kan aldrig bli högre än vad som framgår under rubriken "Fördelning" nedan.

2. Nyckelpersoner

LTI 2017 innebär att Nyckelpersoner på Startdagen (se definition under punkten 1 ovan) erhåller en vederlagsfri tilldelning av villkorade prestationsbaserade personaloptioner. Antalet tilldelade personaloptioner motsvarar antalet aktier, som till rådande marknadspris vid Startdagen, motsvarar ett värde motsvarande minst 5 och maximalt 10 procent av Nyckelpersonens årliga fasta lön. För personaloptionerna skall följande villkor gälla:

 • Nyttjande förutsätter att Nyckelpersonen vid tidpunkten      för nyttjande, med vissa undantag, alltjämt är anställd i Clas      Ohlson-koncernen under hela Kvalifikationsperioden (se definition under      punkten 1 ovan).  
 • Tilldelas vederlagsfritt.  
 • Varje personaloption som får nyttjas berättigar      innehavaren att förvärva en B-aktie i bolaget. Förvärvspriset för aktier      vid nyttjande av optionerna skall motsvara 100 procent av medeltalet av      för var börsdag fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för      bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period av 10 börsdagar före      Förvärvsperiodens början (se definition under punkten 1 ovan).
 • Personaloptionerna kan nyttjas tidigast den 15 juni      2020 och senast 22 april 2024.
 • Ger ej rätt till kompensation för utdelning på      underliggande aktier.
 • Ej överlåtbara.
 • Kan ställas ut av bolaget eller andra koncernbolag.

Det antal personaloptioner som får nyttjas för förvärv av aktier är avhängigt av det antal personaloptioner som Nyckelpersonen tilldelats på Startdagen samt uppfyllandet av vissa, av styrelsen, fastställda mål för bolagets utveckling, tillväxt och resultat under Kvalifikationsperioden. De tre prestationsnivåer som fastställts är Entry, Target och Stretch. I den mån prestationsnivåerna uppnås kommer följande antal kvalificerade prestationsbaserade personaloptioner att kunna nyttjas av Nyckelpersoner:

-       Entry: 5 personaloptioner/tilldelad villkorad prestationsbaserad personaloption på Startdagen

-       Target: 10 personaloptioner/tilldelad villkorad prestationsbaserad personaloption på Startdagen

-       Stretch: 15 personaloptioner/tilldelad villkorad prestationsbaserad personaloption på Startdagen

I det fall tröskelnivån, Entry, inte uppnås får inga personaloptioner nyttjas.

Antalet prestationsbaserade personaloptioner som kan komma att utnyttjas är således begränsat till 15 optioner per tilldelad villkorad prestationsbaserad personaloption vid Startdagen (Stretch).

    Totala omfattningen av LTI 2017 kan aldrig bli högre än vad som framgår under rubriken "Fördelning" nedan.

Utformning och hantering

Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt tillsatt utskott, skall ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av incitamentsprogrammet, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed skall styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen skall även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i Clas Ohlson-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för matchning och möjligheten att utnyttja aktierätterna och personaloptionerna enligt incitamentsprogrammet inte längre är ändamålsenliga. Styrelsen skall även äga rätt att justera tidpunkt för Förvärvsperioden, för enskilda Deltagare, i den mån Deltagare omfattas av regler om handelsförbud när Förvärvsperioden inträffar.  

Fördelning  

LTI 2017 föreslås omfatta sammanlagt högst 656 000 B-aktier (se dock rubrik "Programmets omfattning och kostnader" nedan). LTI 2017 innebär att Ledande Befattningshavare under Förvärvsperioden till marknadspris på Nasdaq Stockholm förvärvar B-aktier i Clas Ohlson AB till ett värde motsvarande minst 5 och maximalt 10 procent av sin årliga fasta lön och att den privata investeringen därefter matchas av bolaget genom vederlagsfri tilldelning av villkorade aktierätter och villkorade prestationsbaserade personaloptioner samt att Nyckelpersoner tilldelas villkorade prestationsbaserade personaloptioner till ett tilldelningsvärde motsvarande upp till 10 procent av sin årliga fasta lön (enligt principerna under punkt 1-2 ovan). Intjänandet av personaloptionerna mellan prestationsnivåerna Entry och Stretch är linjärt. I det fall tröskelnivå, Entry, inte uppnås får inga personaloptioner utnyttjas.  

Vid en sådan nedgång i aktiepriset som innebär att Ledande Befattningshavares förvärv av B-aktier sker till en kurs som leder till att LTI 2017 skulle komma att omfatta fler aktier än den föreslagna omfattningen, kommer tilldelning att reduceras proportionerligt i enlighet med principer som beslutas av styrelsen.

Programmets omfattning och kostnader  

Vid antagande om ett pris om 150 kronor per B-aktie som av Ledande Befattningshavare förvärvas som privat investering inom ramen för LTI 2017 beräknas antalet aktier - vid maximal investeringsgrad om 10 procent, uppnående av högsta prestationsnivån (Max respektive Stretch, se ovan avseende Ledande Befattningshavare respektive Nyckelpersoner), och fullt utnyttjande av aktierätter och samtliga Deltagares personaloptioner - uppgå till högst 1 procent av totala antalet aktier i bolaget. Motsvarande siffra vid 5 procents investering är högst 0,72 procent av det totala antalet aktier i bolaget. För det fall en investering om 10 procent görs och tröskelnivån (Entry) uppnås beräknas antalet aktier uppgå till maximalt 0,36 procent av det totala antalet aktier. Motsvarande siffra vid 5 procents investering är högst 0,25 procent av det totala antalet aktier.

LTI 2017 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar. IFRS 2 föreskriver att aktierätterna och personaloptionerna skall kostnadsföras som en personalkostnad över Kvalifikationsperioden. Baserat på nu gällande marknadsförutsättningar och på antagandet att utdelningen är oförändrad (5,75) samt att personalomsättningen bland nominerade Ledande Befattningshavare och     Nyckelpersoner uppgår till 5 procent beräknas den redovisningsmässiga kostnaden, enligt IFRS 2, uppgå till 11 miljoner kronor förutsatt att Ledande Befattningshavare förvärvat aktier i Clas Ohlson AB motsvarande 7,5 procent av fast lön, att aktiekursen vid förvärvstillfället är 150 kronor samt att prestationsmålet Max respektive Stretch uppnåtts. Om alla Ledande Befattningshavare förvärvar aktier för 10 procent av fast lön samt att prestationstaket Max respektive Stretch uppnås beräknas den redovisningsmässiga kostnaden, enligt IFRS 2, uppgå till 14,5 miljoner kronor. Kostnaderna fördelas över den treåriga Kvalifikationsperioden. Sociala avgifter tillkommer och är avhängiga av aktiekursens utveckling och uppfyllelse av prestationsmål.  

De prestationsbaserade personaloptionernas marknadsvärde vid starttidpunkten har i juni 2016 av Willis Towers Watson beräknats med binomialmetoden till 22 kronor per option. Nuvärdet av optionerna har diskonterats med en femårig statsobligationsränta om -0,22 procent. Beräkningen har också beaktat förväntad nyttjandetidpunkt och de förväntade utdelningarna under programmets löptid. Målkursen sätts till 100 procent av medeltalet av för var börsdag fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period av 10 börsdagar före Förvärvsperiodens början.

Förvärvspriset för aktier vid nyttjande av optionerna skall motsvara 100 procent av medeltalet av för var börsdag fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period av 10 börsdagar före Förvärvsperiodens början.

Vid beräkningen har en startkurs om 150 kronor använts. Det slutliga värdet beräknas vid starttidpunkten för LTI 2017. Av Willis Towers Watson har vidare aktierätternas marknadsvärde, vid en aktiekurs motsvarande 150 kronor vid tilldelningstillfället och årlig utdelning om SEK 5,75 kronor, beräknats uppgå till 132 kronor, varvid hänsyn är tagen till att den nuvärdesberäknade utdelningen ej utbetalas till Ledande Befattningshavare och Nyckelpersoner.  

LTI 2017 löper över en total tidsperiod om sju år. Förutsatt att aktiekursen ökar med 4 procent per år uppgår den framtida aktiekursen till 197 kronor, dvs. en värdeökning med 47 kronor per aktie. Om alla Ledande Befattningshavare investerar 10 procent av sin fasta årslön och köper Clas Ohlson-aktier till en börskurs motsvarande 150 kronor och Nyckelpersoner tilldelas personaloptioner motsvarande 10 procent av fast årslön samt att högsta prestationsnivån (Max respektive Stretch) uppnås beräknas värdet av LTI 2017 programmet uppgå till 34 miljoner kronor. Sociala avgifter beräknas till 11 miljoner kronor. Utbetalningen av framtida sociala avgifter säkras likvidmässigt genom föreslaget återköpsprogram (punkt 19). Under samma period beräknas marknadsvärdet på bolaget öka med 3,1 miljarder kronor (kursökningen 47 kronor per aktie * 65,6 miljoner aktier).

Styrelsen föreslår ett återköpsprogram (punkt 19 i kallelsen till Årsstämman) för att, som beskrivits ovan, ge bolaget möjlighet att överlåta egna aktier till Ledande Befattningshavare och Nyckelpersoner och dessutom använda återköpta aktier för att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter sammanhängande med föreslagna och implementerade incitamentsprogram. Det administrativa arbetet för att hantera programmet skall vara rimligt i förhållande till programmets utformning och omfattning samt föremål för styrelsens godkännande. Avsikten är inte att nya aktier skall emitteras till följd av programmet och därmed sker ingen utspädning av bolagets registrerade aktiekapital och röstetal.

Skäl för förslaget

Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen. LTI 2017 har utformats för att det bedöms önskvärt att Ledande Befattningshavare och Nyckelpersoner i större utsträckning än idag är aktieägare i bolaget, vilket förväntas påverka deras långsiktiga arbetsinsatser positivt och harmonisera Deltagarnas och aktieägarnas intressen. Genom att knyta Ledande Befattningshavares och Nyckelpersoners ersättning för utfört arbete och belöning till bolagets resultat- och värdeutveckling, premieras fortsatt företagslojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. LTI 2017 är även utformat med hänsyn till att ersättningen för Deltagarna skall vara konkurrenskraftig i jämförelse med andra jämförbara företag i branschen. Mot bakgrund härav, anser styrelsen att införandet av LTI 2017 har en positiv effekt på Clas Ohlsonkoncernens fortsatta utveckling och att LTI 2017 därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

Beredning av ärendet

Incitamentsprogrammet har enligt riktlinjer från ersättningsutskottet utarbetats av ledningen i Clas Ohlson AB i samråd med externa rådgivare. Incitamentsprogrammet har behandlats vid styrelsesammanträden under våren och sommaren 2016.

Övriga utestående incitamentsprogram

En sammanställning av bolagets övriga incitamentsprogram framgår av not 6 i årsredovisningen för 2015/16 samt på bolagets hemsida. Utöver där beskrivna program finns inga andra incitamentsprogram i bolaget.

Majoritetskrav  

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under denna punkt 18 krävs att beslutet biträds av mer än hälften av de avgivna rösterna.

Punkt 19, styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om bolagets förvärv och överlåtelse av egna aktier samt förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag enligt denna punkt 19 är villkorat av att Årsstämman först fattat beslut i enlighet med punkt 18 ovan.

 1. Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om bolagets förvärv av aktier i bolaget enligt följande.

 1. Förvärv får ske av högst 860 000 aktier av serie B.
 2. Aktierna får förvärvas på Nasdaq Stockholm.
 3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
 4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) i anledning av LTI 2017 och tidigare implementerade incitamentsprogram.

 1. Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelser av aktier i bolaget enligt följande.

 1. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
 2. Aktierna får överlåtas på Nasdaq Stockholm.
 3. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
 4. Betalning för aktierna skall ske kontant.

Skälet till styrelsens förslag är att bolaget skall ges möjlighet att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) inom ramen för LTI 2017 och tidigare implementerade incitamentsprogram.

 1. Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande.  

 1. Högst 656 000 aktier av serie B får överlåtas.
 2. Rätt att erhålla aktier skall tillkomma Deltagarna, med rätt för envar Deltagare att erhålla högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2017.
 3. Deltagarna har rätt att utnyttja sin rätt att förvärva aktier tidigast 30 april (avseende aktierätter) respektive 15 juni 2020 (avseende personaloptioner) och senast 22 april 2024.
 4. Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att samtliga i programmet uppställda villkor uppfylls.
 5. Överlåtelse av aktier enligt aktierätter utställda i enlighet med LTI 2017 kommer att ske vederlagsfritt.
 6. Överlåtelse av aktier enligt personaloptioner utställda i enlighet med LTI 2017 kommer att ske till ett pris som motsvarar 100 procent av medeltalet av för var börsdag fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under en period av 10 börsdagar före Förvärvsperiodens början.
 7. Antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under LTI 2017 kan enligt villkoren i programmet komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder.
 8. Betalning för de förvärvade aktierna skall ske tidigast den 15 juni 2020 och senast den 10 maj 2024.  

Överlåtelsen av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ett led i det av styrelsen enligt punkt 18 ovan föreslagna LTI 2017.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid Årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets (eller dotterbolags) ekonomiska situation eller bolagets förhållande till annat koncernbolag (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen).

Majoritetskrav

För giltigt beslut av Årsstämman enligt punkten 19 A och 19 B ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av Årsstämman enligt punkten 19 C ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 och 14-16, samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12 och 17-19 framgår ovan.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015/2016 samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende vinstutdelning respektive enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen avseende bemyndigande om förvärv av aktier i bolaget samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § avseende huruvida föregående års riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med den 19 augusti 2016 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Samtliga handlingar angivna under stycket ovan kommer även från och med den 8 augusti 2016 att finnas tillgängliga i elektroniskt format på bolagets hemsida http://om.clasohlson.com.

Clas Ohlson AB (publ)

Styrelsen

Kontakt

För mer information kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk