Regulatorisk 2013-07-15 08:10 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i juni

Försäljningen i juni ökade med 1 procent till 506 Mkr (503). I lokala valutor ökade försäljningen med 3 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 16 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista juni 2013 till 178 butiker. Distanshandeln uppgick till 8 Mkr (7).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

Procentuell Förändring
Länder förändring: lokal valuta:
Sverige 233 Mkr (234) 0% 0%
Norge 206 Mkr (209) -1% +3%
Finland 49 Mkr   (42) +17% +19%
UK 17 Mkr   (19) -6% +1%

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första två månader (maj– juni 2013) ökade med 3 procent till 961 Mkr (937).

Delårsrapporten för vårt första kvartal offentliggörs den 4 september 2013.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 15 juli 2013 kl 08:00.


Kontakt

Klas Balkow, vd: 0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Bifogade filer

Valberedningens förslag till styrelse i Clas Ohlson AB Vid årsstämman i Clas Ohlson AB, lördagen den 7 september 2013, kommer valberedningen att lämna följande förslag avseende styrelsens sammansättning.
Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2012-05-01 – 2013-04-30 Kvartal 4

* Försäljningen uppgick till 1 274 Mkr (1 272).

I lokala valutor var tillväxten +3%

* Rörelseresultatet uppgick till -19 Mkr (10)

* Resultat efter skatt uppgick till -17 Mkr (7)

* Resultat per aktie uppgick till -0,27 kr (0,11)

12 månader

* Försäljningen uppgick till 6 519 Mkr (6 260), +4%.

   I lokala valutor var tillväxten +5%

* Rörelseresultatet uppgick till 431 Mkr (561), -23%

* Vinst efter skatt uppgick till 332 Mkr (400), -17%

* Vinst per aktie uppgick till 5,23 kr (6,29), -17%

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 518 Mkr (965 Mkr)

* Justerad utdelningspolicy: Utdelningen ska utgöra minst 50 procent av resultat per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen

* Utdelningen föreslås till 4,25 kr per aktie (4,25) 

Händelser efter rapportperiodens slut

* Försäljningen i maj uppgick till 455 Mkr (434) +5%.

I lokala valutor var tillväxten +8%.

* Clas Ohlson utvecklar nytt erbjudande till företagskunder – Clas Office

* Styrelsebeslut att utnyttja stämmans bemyndigande att återköpa aktier för att säkra LTI 2013
Clas Ohlson har tecknat kontrakt på ny butik i Lund, Sverige Clas Ohlson har tecknat kontrakt gällande en ny butik i Nova Lund (Nova 2), Lund, Sverige. Butiken beräknas öppna i november 2013 och säljytan kommer att uppgå till 1330 kvadratmeter. Upptagningsområdet för butiken är ca 110 000 invånare.
Meny Språk