Regulatorisk 2013-06-11 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2012-05-01 – 2013-04-30

Kvartal 4

* Försäljningen uppgick till 1 274 Mkr (1 272).

I lokala valutor var tillväxten +3%

* Rörelseresultatet uppgick till -19 Mkr (10)

* Resultat efter skatt uppgick till -17 Mkr (7)

* Resultat per aktie uppgick till -0,27 kr (0,11)

12 månader

* Försäljningen uppgick till 6 519 Mkr (6 260), +4%.

   I lokala valutor var tillväxten +5%

* Rörelseresultatet uppgick till 431 Mkr (561), -23%

* Vinst efter skatt uppgick till 332 Mkr (400), -17%

* Vinst per aktie uppgick till 5,23 kr (6,29), -17%

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 518 Mkr (965 Mkr)

* Justerad utdelningspolicy: Utdelningen ska utgöra minst 50 procent av resultat per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen

* Utdelningen föreslås till 4,25 kr per aktie (4,25) 

Händelser efter rapportperiodens slut

* Försäljningen i maj uppgick till 455 Mkr (434) +5%.

I lokala valutor var tillväxten +8%.

* Clas Ohlson utvecklar nytt erbjudande till företagskunder – Clas Office

* Styrelsebeslut att utnyttja stämmans bemyndigande att återköpa aktier för att säkra LTI 2013

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Med det fjärde kvartalet bakom oss, som säsongsmässigt är vårt minsta, kan vi nu summera verksamhetsåret 2012/13. Vi har fortsatt att expandera och ta marknadsandelar under året med en tillväxt i lokala valutor på fem procent i en svag detaljhandelsmarknad. Årets rörelseresultat på 431 miljoner kronor var lägre än föregående år, främst till följd av minskad försäljning i jämförbara butiker.

   Med Clas Ohlsons starka marknadsposition, varumärke och finansiella ställning som bas, expanderar vi vårt koncept till nya kundsegment. Vi utvecklar vårt erbjudande till företagskunder, med fokus på små och medelstora kontor, baserat på Clas Ohlsons breda och prisvärda sortiment samt omfattande försäljningsnätverk. En lansering, med början i Sverige och Norge, beräknas ske under första halvåret 2014. Gällande nya marknader går vi vidare i våra förberedelser för inträde med 1-2 butiker i norra Tyskland och e-handel med lansering tidigast under kalenderåret 2014.

Vi har fått en bra start på det nya verksamhetsåret med en försäljningstillväxt i lokala valutor på 8 procent i maj”, säger Klas Balkow, VD och koncernchef.

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls idag tisdag den 11 juni kl 10.00 på Operaterassen i Stockholm och kan också följas via Clas Ohlsons hemsida http://om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com

För mer information om Clas Ohlsons bokslutskommuniké, kontakta:

Klas Balkow, vd och koncernchef: 0247-447 55

John Womack, informations- och IR-chef: 0247-444 05

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 11 juni 2013 kl 08:00.

Bifogade filer

Meny Språk