Regulatorisk 2013-05-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i april 2013

Försäljningen i april ökade med 7 procent till 439 Mkr (412). I lokala valutor ökade försäljningen med 9 procent. Kalendereffekten i april, med fler handelsdagar jämfört med föregående år, har beräknats till cirka +6 procentenheter.

Jämfört med samma månad föregående år har 17 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista april 2013 till 174 butiker. Distanshandeln uppgick till 8 Mkr (10).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

                                                         Procentuell            Förändring
Länder                                              förändring:            lokal valuta:

Sverige               205 Mkr (197)                +4%                +4%

Norge                  180 Mkr (165)                +9%              +13%

Finland                  36 Mkr   (32)              +13%              +19%

UK                         17 Mkr   (18)                 -1%                 +7%

Den totala försäljningen för hela räkenskapsåret (maj 2012– april 2013) ökade med 4 procent till 6 519 Mkr (6 260).

Bokslutskommunikén för 2012/13 publiceras den 11 juni 2013.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 15 maj 2013 kl 08:00.

Meny Språk