Regulatorisk 2013-06-28 14:00 CET Finansiell information

Valberedningens förslag till styrelse i Clas Ohlson AB

Vid årsstämman i Clas Ohlson AB, lördagen den 7 september 2013, kommer valberedningen att lämna följande förslag avseende styrelsens sammansättning.

Styrelsen skall bestå av nio ledamöter. Förslaget innebär en utökning av antalet av stämman valda ledamöter med en. Förslaget att utöka styrelsen med en ledamot skall ses mot följande bakgrund. Valberedningen har, utifrån årets styrelseutvärdering, långsiktig planering gällande kompetensbehov och styrelsesuccession, gjort bedömningen att styrelsen tillfälligt bör utökas för att säkerställa kontinuitet samtidigt som kompetens inom kompletterande områden tillförs.

Omval föreslås av ordföranden Anders Moberg samt av ledamöterna Björn Haid, Urban Jansson, Cecilia Marlow, Edgar Rosenberger, Sanna Suvanto-Harsaae och Klas Balkow. Anders Moberg föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.

Lottie Svedenstedt har förklarat att hon önskar avgå ur styrelsen efter nio år. Till nyval föreslås Kenneth Bengtsson samt Katarina Sjögren Petrini.

Kenneth Bengtsson, född 1961, har varit verksam inom ICA under mer än 30 år, varav elva år som koncernchef, vilket har gett honom en gedigen detaljhandelskunskap. Han är styrelseordförande i Ahlsell och i Suomen Lähikauppa Oy. Vice ordförande i Ersta sjukhus samt i World Childhood Foundation. Ledamot i Mekonomen AB.

Katarina Sjögren Petrini, född 1964, har arbetat inom Ticketkoncernen sedan 1996 i flera roller, bl.a. som finansdirektör. Sedan 2006 är hon VD för Ticket Leisure Travel Group. Hon har lång erfarenhet av att utveckla och integrera försäljning i butik med försäljning via internet för att därigenom skapa en effektiv s.k. multikanalstrategi. Katarina är styrelseledamot i Ticket Leisure Travel Group, Arken Zoo Holding AB samt i Svenska Resebyråföreningen.

Valberedningen består av:
• Anders Moberg, styrelseordförande i Clas Ohlson AB
• Carl von Schantz, representerar familjen Haid
• Göran Sundström, representerar familjen Tidstrand
• Johan Held (ordförande i valberedningen), AFA Försäkring
• Johan Ståhl, Lannebo Fonder AB

Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning.

För mer information om förslaget till ordförande och respektive ledamot, vänligen besök
http://om.clasohlson.com/foretaget/Bolagsstyrning/Styrelse-och-revisorer/

För mer information kontakta:
Johan Held, ordförande i valberedningen: Tel: +46 8 696 40 65

Meny Språk