Regulatorisk 2012-02-23 15:44 CET Finansiell information

Valberedning i Clas Ohlson utsedd

Clas Ohlsons valberedning ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av bolagsstämman bestå av styrelsens ordförande och fyra ledamöter representerandes de fyra största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna. Familjerna Haid och Tidstrand utser en ledamot vardera till valberedningen.

Inför årsstämman 2012 har Clas Ohlsons valberedning fått följande sammansättning:

• Anders Moberg, styrelseordförande i Clas Ohlson

• Carl von Schantz, representerar ägarfamiljen Haid

• Göran Sundström, representerar ägarfamiljen Tidstrand

• Johan Held, AFA Försäkring (ordförande i Clas Ohlsons valberedning)

• Johan Ståhl, Lannebo Fonder

Valberedningens uppgift är att till kommande bolagsstämma där val av styrelse ska ske, lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna och revisorn. Valberedningen skall också lämna förslag till ordförande på stämman.

Valberedningens sammansättning baserar sig på ägarförhållandet per den 30 september 2011. Totalt representeras härmed cirka 60 procent av bolagets aktier (röster) i valberedningen. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses.

Årsstämma hålls i Insjön den 8 september 2012.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post: valberedningen@clasohlson.se eller med brev till adressen: Clas Ohlson AB, Valberedningen, 793 85 Insjön.

För mer information kontakta:

John Womack, Informations- och IR-chef, Tel: 0247-444 05

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag har företaget 154 butiker i fyra länder och distanshandel via Internet och postorder. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa vardagens praktiska små problem med ett sortiment av prisvärda produkter inom hem och hushåll, verktyg & maskiner, fritid, el & elektronik samt multimedia. Företaget är noterat på OMX Nordic Exchange och har cirka 4 000 anställda. Mer information om Clas Ohlson finns på http://om.clasohlson.com

Meny Språk