Regulatorisk 2010-02-12 13:30 CET Finansiell information

Valberedning i Clas Ohlson utsedd

Vid årsstämman den 12 september 2009 antogs styrelsens förslag till att en nomineringsprocess införs för tillsättning av valberedningen. Valberedningen ska enligt stämmans beslut bestå av styrelsens ordförande och fyra ledamöter representerandes de fyra största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna. Familjerna Haid och Tidstrand utser en ledamot vardera till valberedningen. Inför årsstämman 2010 har Clas Ohlsons valberedning fått följande sammansättning: • Anders Moberg, styrelseordförande i Clas Ohlson AB • Peter Haid, representerar ägarfamiljen Haid • Göran Sundström, representerar ägarfamiljen Tidstrand • Lars Öhrstedt, AFA Försäkring • Johan Ståhl, Lannebo Fonder AB Valberedningens uppgift är att till kommande bolagsstämma där val av styrelse ska ske, lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna och revisorn. Valberedningen skall också lämna förslag till ordförande på stämman. Valberedningens sammansättning baserar sig på ägarförhållandet per den 30 september 2009. Totalt representeras härmed cirka 69 procent av bolagets aktier (röster) i valberedningen. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses. Årsstämma hålls i Insjön den 11 september 2010. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post: valberedningen@clasohlson.se eller med brev till adressen: Clas Ohlson AB, Valberedningen, 793 85 Insjön. För mer information kontakta: John Womack, Informations- och IR-chef, Mobil 070-678 24 99

Meny Språk