Regulatorisk 2024-07-05 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljning ökade i juni jämfört med föregående år

Försäljningen i juni, exklusive den förvärvade Spares-koncernen, ökade med 5 procent till 789 Mkr (748). Organiskt ökade försäljningen med 6 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 3 procent jämfört med föregående år.

Försäljningen inklusive Spares-koncernen uppgick till 853 Mkr (748). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet ökat netto med 12 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 233 (221).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
Juni Förändring Maj-Juni Förändring
Mkr 2024/25 SEK Organisk 2024/25 SEK Organisk
Sverige 379 11% 11% 748 11% 11%
Norge 331 2% 3% 654 11% 9%
Finland 78 -3% 0% 158 3% 3%
Spares 64 - - 140 - -
Totalt 853 14% 6% 1 701 20% 10%

Den totala försäljningen under perioden maj-juni 2024, exklusive den förvärvade Spares-koncernen, ökade med 10 procent till 1 561 Mkr (1 418). Organiskt ökade försäljningen med 10 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 6 procent jämfört med föregående år.

Försäljningen inklusive Spares-koncernen uppgick till 1 701 Mkr (1 418).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Vi ökade försäljningen mer än våra långsiktiga omsättningsmål även i verksamhetsårets andra månad. Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 3 procent och den organiska försäljningsökningen uppgick till 6 procent. Arbetet med att öka relevansen i produkterbjudandet var fortsatt framgångsrikt med en försäljningsökning som fördelade sig brett över sortimentet med tillväxt i fyra av fem prioriterade produktnischer. Vi arbetar nu vidare med våra olika tillväxtinitiativ för att bibehålla det positiva momentum vi skapat. Med tanke på utmanande externa förutsättningar, bland annat relaterat till valutaeffekter, är vårt fokus på att skapa effektivitet och konkurrenskraft i alla led av fortsatt stor betydelse.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikations- och IR-chef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2024 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk