Regulatorisk 2024-05-08 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljning ökade i april jämfört med föregående år

Försäljningen i april, exklusive den förvärvade Spares-koncernen, ökade med 17 procent till 714 Mkr (612). Organiskt ökade försäljningen med 16 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Under april påverkade kalendereffekter försäljningen positivt med 5 procentenheter.

Försäljningen inklusive Spares-koncernen uppgick till 785 Mkr (612). Försäljningen online, exklusive Spares-koncernen, ökade med 22 procent till 96 Mkr (79). Försäljningen online, inklusive Spares-koncernen, uppgick till 167 Mkr (79). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet ökat netto med 8 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 230 (222).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
April Förändring Maj-April Förändring
Mkr 2023/24 SEK Organisk 2023/24 SEK Organisk
Sverige 344 13% 13% 4 546 11% 11%
Norge 296 23% 22% 4 207 8% 13%
Finland 74 8% 6% 1 131 9% 3%
Spares-försäljning förvärvad verksamhet 71 - - 347 - -
Totalt 785 28% 16% 10 232 13% 11%
Varav försäljning online* 167 113% 21% 1 553 47% 16%

* Från mars 2024 har samarbete med Mathem och Oda avslutats


Den totala försäljningen under perioden maj 2023-april 2024, exklusive den förvärvade Spares-koncernen, ökade med 10 procent till 9 885 Mkr (9 024). Organiskt ökade försäljningen med 11 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 11 procent jämfört med föregående år.

Försäljningen inklusive Spares-koncernen uppgick till 10 232 Mkr (9 024). Försäljningen online, exklusive Spares-koncernen, ökade med 14 procent till 1 206 Mkr (1 054). Försäljningen online, inklusive Spares-koncernen, uppgick till 1 553 Mkr (1 054).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Med en fortsatt stark utveckling över samtliga prioriterade produktkategorier med många uppskattade produktnyheter ökade vi försäljningen organiskt i april med 16 procent. Ökningen inkluderar en positiv kalendereffekt om fem procentenheter, men även utan den jämförelsestörande påsken var försäljningen klart över våra långsiktiga mål. Vi lyckades i hög utsträckning konvertera kundtrafik till försäljning, vilket inte minst visade sig i försäljningen i jämförbara enheter som uppgick till +14 procent och jag ser med tillförsikt fram emot att följa de sex nya butiker vi öppnade under månaden. Försäljningen påverkades svagt positivt av valutaeffekter under månaden, men i det längre perspektivet är den svaga utvecklingen för den svenska kronan jämfört med vår stora inköpsvaluta USD en utmaning som understryker vikten av att fortsätta arbetet för att skapa effektivitet och konkurrenskraft i alla led.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikations- och IR-chef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2024 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk