Regulatorisk 2023-01-18 13:15 CET Övriga företagsnyheter

Valberedningen i Clas Ohlson AB (publ) utsedd

Clas Ohlsons valberedning ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande och fyra ledamöter representerandes de fyra största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna. Familjerna Haid och Tidstrand utser en ledamot vardera till valberedningen.

Inför årsstämman 2023 har Clas Ohlsons valberedning fått följande sammansättning:

  • Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i Clas Ohlson AB
  • Malin Persson, nominerad av ägarfamiljen Haid (ordförande)
  • Johan Ståhl, nominerad av ägarfamiljen Tidstrand
  • Ricard Wennerklint, nominerad av If Skadeförsäkring AB
  • Richard Torgerson, nominerad av Nordea Funds

                                                
Valberedningens uppgift är att till kommande årsstämma där val av styrelse ska ske, lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisorer samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna och revisorn. Valberedningen ska också lämna förslag till ordförande på stämman.

Valberedningens sammansättning baseras på ägarförhållandet per den 30 september 2022.

Totalt representeras härmed cirka 72 procent av bolagets aktier (röster) i valberedningen. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses.

Årsstämma hålls den 8 september 2023. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post: valberedningen@clasohlson.se eller med brev till adressen: Clas Ohlson AB, Valberedningen, 793 85 Insjön.

För mer information, vänligen kontakta:
Tina Englyst, HR- och hållbarhetsdirektör, chefsjurist, telefon 076-724 25 57

Bifogade filer

Meny Språk