Regulatorisk 2023-09-08 13:45 CET Finansiell information, Övriga företagsnyheter

Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) den 8 september 2023

Clas Ohlson AB höll under fredagen den 8 september 2023 sin årsstämma för verksamhetsåret 2022/23 genom fysisk årsstämma med möjlighet till förhandsröstning (poströstning) i enlighet med föreskrifterna i Clas Ohlson AB:s bolagsordning, varvid nedan huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om beslutsförslagen som årsstämman tog ställning till hänvisas till kallelsen till årsstämman, som offentliggjordes den 2 augusti 2023. Kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Clas Ohlson AB:s hemsida, https://about.clasohlson.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022/23.

Disposition av vinstmedlen

Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes av årsstämman och föreslagen utdelning till aktieägarna med 1,50 kronor per aktie fastställdes. Avstämningsdag beslutades till den 12 september 2023. Utbetalningen av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 15 september 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022/23.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Mengmeng Du, Mathias Haid, Patrik Hofbauer, Håkan Lundstedt, Charlotte Strömberg, Göran Sundström och Anne Thorstvedt Sjöberg.

Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman omvalde Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Bolaget har underrättats om att Johan Telander ska vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och utskottsarvode samt revisorsarvode

Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska utgå med totalt 4 320 000 kronor att fördelas i enlighet med följande: 900 000 kronor per år till styrelseordföranden och 400 000 kronor per år till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Ersättning till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 170 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 90 000 kronor till var och en av de övriga (för närvarande två) ledamöterna i utskottet. Slutligen ska ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet utgå med 135 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 67 500 kronor till var och en av de övriga (för närvarande två) ledamöterna i utskottet. Arvode utbetalas som lön.

Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2023)

Inrättande av LTI 2023

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2023") omfattande högst 570 000 B-aktier i Clas Ohlson. LTI 2023 riktas till högst 50 anställda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Clas Ohlson-koncernen och innefattar en möjlighet att erhålla B-aktier i Clas Ohlson efter en intjänandeperiod som löper till dagen för offentliggörandet av första kvartalsrapporten för räkenskapsåret 2026/2027, förutsatt uppfyllande av prestationsvillkor avseende nettoomsättning, vinst per aktie och hållbarhet. LTI 2023 syftar bl.a. till att kunna attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av högst 570 000 B-aktier i bolaget med anledning av LTI 2023. Förvärv får ske för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i LTI 2023 och för efterföljande överlåtelser på en reglerad marknad för att likvidmässigt säkra kostnader relaterade till LTI 2023, huvudsakligen sociala avgifter. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2024. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att överlåta högst 440 000 B-aktier i bolaget med anledning av LTI 2023. Rätt att förvärva B-aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som deltar i LTI 2023, med rätt för varje deltagare att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren i LTI 2023. Överlåtelse av B-aktier till deltagare i LTI 2023 ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor i LTI 2023 som deltagare i LTI 2023 har rätt att tilldelas aktier. Antalet aktier som kan komma att överlåtas ska omräknas i händelse av mellanliggande fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagsåtgärder.

Bemyndigande om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024, besluta om överlåtelse av bolagets egna B-aktier. Överlåtelse enligt bemyndigandet får omfatta samtliga egna B-aktier som bolaget vid var tid innehar och ska ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar dels till att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av utestående incitamentsprogram, dels till att bolaget ska kunna överlåta sådana aktier som återköpts inom ramen för tidigare incitamentsprogram men inte har behövts för leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammen.

Bolaget innehar för närvarande 2 242 711 egna B-aktier.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av B-aktier. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet får inte innebära att det sammanlagda antalet B-aktier som kan komma att ges ut motsvarar mer än tio procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigande.

För mer information kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikations- och IR-chef, telefon 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Bifogade filer

Meny Språk