Regulatorisk 2023-09-06 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlsons tremånadersrapport 2023/24

Ett starkt kvartal med försäljningstillväxt och förbättrad bruttomarginal

Första kvartalet – 1 maj till 31 juli

· Försäljningen ökade med 7 procent till 2 193 Mkr (2 044), en organisk ökning om 8 procent och en ökning om 9 procent i jämförbara enheter
· Försäljningen online ökade med 9 procent till 253 Mkr (232)
· Rörelseresultatet, exklusive kostnader om 170 Mkr kopplade till nedskrivningar av IT-system och personalavveckling uppgick till 154 Mkr (fg år 19 Mkr exklusive engångskostnader för avveckling av verksamheten i Storbritannien). Rörelseresultatet uppgick till -16 Mkr (-16)
· Rörelsemarginalen uppgick till -0,7 procent (-0,8)
· Nettoskuld/EBITDA (12 mån) exkl IFRS 16 uppgick till -0,1 ggr (-0,4)
· Resultat efter skatt uppgick till -26 Mkr (-24)
· Vinst per aktie uppgick till -0,42 kr (-0,38)

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Försäljningen i augusti ökade med 14 procent till 860 Mkr (758), en ökning om 14 procent organiskt och en ökning om 14 procent i jämförbara enheter
  • Försäljningen online i augusti ökade med 11 procent till 92 Mkr (83)

Vd Kristofer Tonström kommenterar första kvartalet 2023/24:

Med en organisk tillväxt på åtta procent och en stärkt bruttomarginal har vi fått en bra start på verksamhetsåret 2023/24. Den positiva trenden fortsatte in i augusti med en organisk försäljningsökning om 14 procent. Detta trots att efterfrågan varit relativt svag för flera typiska säsongsprodukter. Jag ser det som ett kvitto på hela organisationens framgång med att göra kunderbjudandet relevant under årets alla månader samt att kunderna uppskattar den service och tillgänglighet vi erbjuder i butik och online. Vi har åstadkommit detta parallellt med omfattande kostnadsbesparingsinitiativ och det underliggande rörelseresultatet har förbättrats avsevärt jämfört med föregående år.

Tillväxt för samtliga prioriterade produktkategorier

Vi fortsätter att systematiskt arbeta igenom vårt produkterbjudande och stärker positionen som förstahandsvalet för alla hemmafixare. Utvecklingen under första kvartalet visar att arbetet ger resultat. Faktum är att samtliga fem prioriterade produktkategorier växer i kvartalet i en marknad som präglas av en försiktig och priskänslig konsument. Intresset för produkter som sparar både pengar och är bra för miljön är stort, ett exempel på detta är att försäljningen av reservdelar i kvartalet ökade med 21 procent jämfört med förra året. Totalt ökade försäljningen i lokal valuta och jämförbara enheter med nio procent. E-handeln fortsätter att bidra till den totala tillväxten med en försäljningsökning om nio procent jämfört med föregående år.

Besparingsprogrammen börjar ge effekt

Realiseringen av tidigare kommunicerade kostnadsbesparingar löper enligt plan. För att jobba enklare och snabbare har vi förändrat arbetssätt och organisation. Under hösten kommer personalstyrkan på våra kontor att ha minskat med 160 tjänster, motsvararande cirka 25 procent av hela tjänstemannaorganisationen. Detta, och ett i övrigt stort fokus på att reducera kostnader, har till stor del parerat för ökade inköpspriser som följt på ogynnsamma valutakurser samt ökade löner och lokalhyror. Att säkerställa en konkurrenskraftig kostnadsbas är prioriterat även framåt då osäkerheten kring den makroekonomiska utvecklingen består, där inte minst den starka US-dollarn kommer att påverka bruttomarginalen negativt. Vi jobbar också intensivt med att snabbt anpassa priser både uppåt och nedåt för att bibehålla vår starka prisposition på respektive marknad. Därtill har effektivitet i inköpsorganisationen och en god lagerhantering skapat en bra balans i lagernivåerna. Lagervärdet är 255 miljoner kronor lägre jämfört med förra året. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 328 miljoner kronor (-35).

Fortsatt genomförande av strategin

Clas Ohlson utvärderar alltid möjligheter att stärka kärnaffären. Förutom utveckling av sortimentet är expansion av butiksnätet en nyckel till lönsam tillväxt. Nyligen öppnades en ny Clas Ohlson-butik i Kristiansand i Norge och målsättningen är att nettoöppna cirka 10 nya butiker detta verksamhetsår. I skrivande stund har ytterligare åtta nya butikskontrakt tecknats med planerad öppning innan 2024/25. Vi ska också växa lönsamt online. I detta arbete är vårt primära fokus att ge de kunder som besöker vår egen e-handel, clasohlson.com, bästa möjliga upplevelse. Därför väljer vi nu, i linje med tidigare beslut om att avsluta samarbetet med Amazon, att avsluta samarbetena med e-handelsplattformarna Mathem och Oda. Clas Ohlson-kunden står i centrum även i Club Clas. Medlemsantalet fortsätter att öka, i synnerhet i Norge och Finland, och medlemsförsäljningen blir en alltmer betydande del av helheten. Med riktade erbjudanden och kostnadseffektiv kommunikation kommer Club Clas att fortsätta stärka såväl relationen till kunden som Clas Ohlsons position i marknaden framgent.

Förberedda för höstsäsongen

När vi nu går in i hösten är osäkerheten kring det ekonomiska läget, och hur detta kommer att påverka konsumenternas köpbeteende, fortsatt stor. Vi koncentrerar oss på det vi själva kan påverka, att leverera på våra fokusområden för lönsam tillväxt och snabbt anpassa oss till förändringar i marknaden. Även förberedelserna för den viktiga julhandeln är i full gång. Med många spännande produktnyheter och motiverade medarbetare är jag övertygad om att vi med framgång kan skapa värde för såväl kunder som aktieägare. Väl mött i våra butiker och i e-handeln i höst!

Webbsänd presentation idag kl. 09.00

Vd och koncernchef Kristofer Tonström och Ekonomi- och finansdirektör Pernilla Walfridsson kommenterar rapporten idag kl. 09.00 i en webbsänd presentation. Presentationen sker på engelska och följs av en frågestund.

Om du önskar delta via webcasten gå in på länken nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. https://about.clasohlson.com/q1-2324

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. Länk telefonkonferens.

Efter presentationen kommer inspelad version finnas tillgänglig på about.clasohlson.com/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikations- och IR-chef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se
 

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2023 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk