Regulatorisk 2023-08-07 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljning ökade i juli jämfört med föregående år

Försäljningen i juli ökade med 11 procent till 775 Mkr (699). Organiskt ökade försäljningen med 10 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 8 procent till 68 Mkr (63). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskat netto med 4 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 221 (225).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
Juli Förändring Maj-juli Förändring
Mkr 2023/24 SEK Organisk 2023/24 SEK Organisk
Sverige 342 10% 10% 1 014 9% 9%
Norge 342 12% 13% 934 7% 11%
Finland 92 16% 5% 246 6% -3%
Totalt 775 11% 10% 2 193 7% 8%
Varav försäljning online 68 8% 6% 253 9% 10%


Den totala försäljningen under perioden maj-juli 2023 ökade med 7 procent till 2 193 Mkr (2 044). Organiskt ökade försäljningen med 8 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 9 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 9 procent till 253 Mkr (232).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Vi har även i juli lyckats anpassa vårt erbjudande efter rådande kundbehov. Vi har sett en något lägre efterfrågan på typiska säsongsprodukter på samtliga marknader men i stället ökat försäljningen över stora delar av bassortimentet. Den organiska försäljningsökningen uppgick till 10 procent och i jämförbara enheter ökade försäljningen med 11 procent. Norge fortsatte att bidra starkt till helheten med en organisk försäljningsökning om 13 procent. Samtidigt har den norska kronan stärkts väsentligt under den senaste tiden vilket bidrar till att den totala försäljningsökningen når högre än den organiska – upp 11 procent. Andra makrofaktorer som inflation och valutaeffekter från US-dollarn fortsätter dock att påverka negativt och arbetet med att reducera kostnader kommer att vara prioriterat även framgent.   

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2023 klockan 07:00.

Meny Språk