Regulatorisk 2022-01-19 15:35 CET Finansiell information

Valberedningen i Clas Ohlson AB (publ) utsedd

Clas Ohlsons valberedning ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande och fyra ledamöter representerandes de fyra största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna. Familjerna Haid och Tidstrand utser en ledamot vardera till valberedningen.

Inför årsstämman 2022 har Clas Ohlsons valberedning fått följande sammansättning:

  • Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i Clas Ohlson AB
  • Malin Persson, representerar ägarfamiljen Haid (ordförande)
  • Göran Sundström, representerar ägarfamiljen Tidstrand
  • Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB
  • Erik Durhan, Nordea Funds

Valberedningens uppgift är att till kommande årsstämma där val av styrelse ska ske, lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisorer samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna och revisorn. Valberedningen ska också lämna förslag till ordförande på stämman.

Valberedningens sammansättning baseras på ägarförhållandet per den 30 september 2021.

Totalt representeras härmed drygt 74 procent av bolagets aktier (röster) i valberedningen. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses.

Årsstämma hålls den 9 september 2022. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post: valberedningen@clasohlson.se eller med brev till adressen: Clas Ohlson AB, Valberedningen, 793 85 Insjön.

För mer information, vänligen kontakta:
Tina Englyst, HR- och hållbarhetsdirektör, chefsjurist, telefon 076-724 25 57

Bifogade filer

Meny Språk