Regulatorisk 2021-04-07 07:00 CET Finansiell information

Ökad försäljning för Clas Ohlson i mars

Försäljningen i mars ökade med 4 procent till 523 Mkr (502). Den organiska försäljningen ökade med 3 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 4 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 101 procent till 101 Mkr (50). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskats netto med 2 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 227 (229).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
Mars Förändring Maj-Mars Förändring
Mkr 2020/21 SEK Organisk 2020/21 SEK Organisk
Sverige 256 5% 5% 3 494 -6% -6%
Norge 203 5% 1% 3 315 -1% 9%
Finland 59 -1% 6% 904 -13% -10%
Utanför Norden 5 -25% -23% 51 -40% -37%
Totalt 523 4% 3% 7 763 -5% -1%
Varav försäljning online 101 101% 98% 791 59% 65%

Den totala försäljningen under perioden maj-mars 2021 minskade med 5 procent till 7 763 Mkr (8 188). Den organiska tillväxten minskade med 1 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta var oförändrad. Försäljningen online för perioden ökade med 59 procent till 791 Mkr (496).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Trots fortsatt utmanande förutsättningar på våra försäljningsmarknader lyckades vi öka vår totala försäljning i mars med 4 procent. Försäljningen online visar fortsatt stark tillväxt med en ökning om 101 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ser vi till enskilda marknader har Norge genomgående utmärkt sig positivt under pandemin, men under mars har vi sett en klart lägre försäljning som en konsekvens av de förlängda restriktionerna. Vi har under månaden haft upp emot hälften av våra norska butiker stängda för besökare. I Sverige och Finland har vi under perioden ökat försäljningen med 5 respektive 6 procent.

När vi blickar framåt är vår förmåga att leverera på vårt kundlöfte oavsett omständigheter en förutsättning för att vara långsiktigt väl positionerade. Våra medarbetare gör fantastiska insatser varje dag för att göra våra kunder nöjda och vi har under perioden valt att investera både i marknadsföring och kundupplevelse genom att bemanna upp stängda butiker för att hantera den ökande efterfrågan på leverans utanför butik för onlinebeställningar.

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2021 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk