Regulatorisk 2020-11-13 07:00 CET Finansiell information

Organisk tillväxt för Clas Ohlson i oktober

Försäljningen i oktober minskade med 3 procent till 718 Mkr (744). Den organiska försäljningen ökade med 2 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 2 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 51 procent till 58 Mkr (39). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskats netto med 4 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 228 (232).


Fördelning försäljning

Månad Ackumulerat
Oktober Förändring Maj-Oktober Förändring
Mkr 2020/21 SEK Organisk 2020/21 SEK Organisk
Sverige 334 -3% -3% 1 849 -3% -3%
Norge 296 -1% 11% 1 765 3% 15%
Finland 84 -14% -10% 470 -11% -8%
Utanför Norden* 4 -19% -13% 26 -50% -48%
Totalt 718 -3% 2% 4 111 -2% 3%
Varav försäljning online 58 51% 58% 332 43% 50%

* Påverkat av stängning av butiker i Storbritannien och Tyskland.

Den totala försäljningen under perioden maj-oktober 2020 minskade med 2 procent till 4 111 Mkr (4 209). Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 4 procent. Försäljningen online för perioden ökade med 43 procent till 332 Mkr (232).

Lotta Lyrå, vd och koncernchef: Utvecklingen av pandemin och de restriktioner som gäller på våra nordiska hemmamarknader har haft fortsatt stor påverkan på vår affär under oktober månad. Kundernas beteende liknade i stora delar det vi såg under våren och sommaren med minskad trafik till våra fysiska butiker, i synnerhet butiker i citylägen, men med en relativt god försäljning per kund. Detta avspeglas i en organisk försäljningsökning om 2 procent. Den totala försäljningen minskade däremot med 3 procent som en konsekvens av en svagare norsk krona. Försäljningen online ökade under månaden med 51 procent, vilket är i linje med vårt långsiktiga mål för försäljningstillväxt online.

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 klockan 07:00. 

Bifogade filer

Meny Språk