Regulatorisk 2019-04-15 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson ökar försäljningen i mars

Försäljningen i mars ökade med 4 procent jämfört med mars föregående år, vilket motsvarar en organisk försäljningsökning om 2 procent. För innevarande verksamhetsår är den organiska tillväxten 4 procent. Clas Ohlsons försäljningstillväxt online uppgick till 28 procent i mars respektive 49 procent för elvamånadersperioden.

Försäljningen i mars ökade med 4 procent till 605 Mkr (584). Den organiska försäljningen ökade med 2 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i mars i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 1 procent. Under mars påverkade kalendereffekten positivt om cirka 2 procentenheter med anledning av fler handelsdagar jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen online i mars ökade med 28 procent till 32 Mkr (25). Jämfört med mars föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 10 butiker. Vid månadens utgång uppgick det totala antalet butiker till 237.

Länder, Mkr Mars
2018/19
Mars
2017/18
Procentuell förändring Organisk tillväxt
Sverige 274 265 3 3
Norge 234 228 3 1
Finland 74 70 5 2
Utanför Norden** 23 21 9 4
605* 584 4 2

* Varav 32 Mkr (25) utgör försäljning online.
** Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien, butiken i Croydon stängdes 16 augusti 2018.

Den totala försäljningen för de gångna elva månaderna av räkenskapsåret 2018/19 (maj 2018 till mars 2019) ökade med 7 procent till 8 180 Mkr (7 630). Den organiska försäljningen ökade med 4 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 1 procent. Försäljningen online för perioden ökade med 49 procent till 396 Mkr (266).

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, telefon: 0247-444 29

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk