Regulatorisk 2013-11-19 08:05 CET Finansiell information

Valberedning i Clas Ohlson utsedd

Clas Ohlsons valberedning ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande och fyra ledamöter representerandes de fyra största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna. Familjerna Haid och Tidstrand utser en ledamot vardera till valberedningen.

Inför årsstämman 2014 har Clas Ohlsons valberedning fått följande sammansättning:

• Anders Moberg, styrelseordförande i Clas Ohlson

• Carl von Schantz, representerar ägarfamiljen Haid

• Göran Sundström, representerar ägarfamiljen Tidstrand

• Johan Held, AFA Försäkring (ordförande i Clas Ohlsons valberedning)

• Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB

Valberedningens uppgift är att till kommande årsstämma där val av styrelse ska ske, lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisorer samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna och revisorn. Valberedningen skall också lämna förslag till ordförande på stämman.

Valberedningens sammansättning baseras på ägarförhållandet per den 30 september 2013. Totalt representeras härmed cirka 70 procent av bolagets aktier (röster) i valberedningen. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses.

Årsstämma hålls i Insjön den 13 september 2014.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post: valberedningen@clasohlson.se eller med brev till adressen: Clas Ohlson AB, Valberedningen, 793 85 Insjön.

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, Tel: 0247-649 13

Meny Språk