Regulatorisk 2009-02-13 08:00 CET Finansiell information

Försäljningen i januari ökade med 5 procent

Försäljningen i januari ökade med 5 procent till 385 Mkr (367). Jämfört med samma månad föregående år har arton butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista januari 2009 till 100 butiker. Av månadens försäljning fördelar sig 378 Mkr (357) på butiker och 7 Mkr (10) på distanshandel.

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

Sverige och UK: 197 Mkr (197) 0%

Norge:    153 Mkr (140) + 9%

Finland:    35 Mkr (30) + 17%

Den totala försäljningen för räkenskapsåret första nio månader (maj 2008– januari 2009) ökade med 6 procent till 3 877 Mkr (3 674).

Delårsrapporten för vårt tredje kvartal offentliggörs den 11 mars 2009.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, vd:   0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Meny Språk