Regulatorisk 2009-05-15 08:00 CET Finansiell information

Försäljningen i april ökade med 8 procent

Försäljningen i april ökade med 8 procent till 347 Mkr (322). Jämfört med samma månad föregående år har tjugo butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista april 2009 till 106 butiker. Av månadens försäljning fördelar sig 341 Mkr (315) på butiker och 6 Mkr (7) på distanshandel.

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

Sverige och UK: 177 Mkr (175) +1%

Norge:    140 Mkr (121) +15%

Finland:    30 Mkr (26) +16%

Kalendereffekt har påverkat månadens försäljning negativt i jämförelse med försäljningen under samma period föregående år då påsken inföll i mars.

Den totala försäljningen för hela räkenskapsåret 2008/09 (maj 2008-april 2009) ökade med 6 procent till 4 930 Mkr (4 662).

Bokslutskommunikén för 2008/09 publiceras den 11 juni 2009.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, vd:   0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Meny Språk