Regulatorisk 2008-03-11 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson 9 månader 2007/08 – vinst på 534 Mkr före skatt

Försäljningen uppgick under årets nio första månader till 3 674,2 Mkr, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande period föregående år (3 230,3 Mkr).

Av försäljningen fördelar sig 3 578,5 Mkr på butiker och 95,7 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 14 procent för butikerna varav jämförbara butiker var oförändrad i lokala valutor.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 534,2 Mkr jämfört med 474,7 Mkr motsvarande period föregående år, en ökning med 13 procent. Vinsten per aktie uppgick till 5,86 kr (föregående år 5,21 kr).

I verksamhetsårets tredje kvartal ökade försäljningen med 12 procent till 1 496,2 Mkr och resultatet efter finansiella poster med 4 procent till 263,0 Mkr.

Ny expansionsfas och justerade finansiella mål

Clas Ohlsons styrelse och ledning har under kvartalet gjort en översyn av den strategiska inriktningen. Slutsatsen av arbetet är att det finns en betydande potential att fortsätta att växa på befintliga och nya marknader och att utveckla bolaget till ett europeiskt detaljhandelsföretag.

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Vi levererar den högsta kvartalsvinsten någonsin. Nu ökar vi takten i arbetet med att utveckla och stärka vårt koncept och vår position. Vi gör nu ett antal investeringar för att ta oss in i nästa expansionsfas, vilket skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt och god lönsamhet. Jag ser framför mig att vi om fem år ska ha dubblat vår årsomsättning och tjäna minst en miljard kronor före skatt.”

Målet för långsiktig försäljningstillväxt på 15 procent kvarstår. Målet mäts som genomsnittlig årlig ökning i försäljningen under fem år. Målet för lönsamheten under perioden revideras till en rörelsemarginal om lägst 10 procent. Det tidigare målet var en rörelsemarginal på 13-15 procent. Justeringen föranleds av att styrelsen förutser att resultatet kommer att variera mer under kommande år till följd av ökade investeringar i samband med inträde på nya geografiska marknader.

Försäljningen i februari ökade med 20 procent

Försäljningen under februari uppgick till 335,1 Mkr mot 279,8 Mkr föregående år, en ökning med 20 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 16 butiker tillkommit. Försäljningen påverkades av skottårseffekt med cirka 4 procent. Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Procentuell

Försäljningskanaler   2008   2007  förändring

Butiker     326,1   272,0   +20

Postorder/Internet   9,0   7,8   +15

     335,1   279,8   +20

Länder

Sverige     179,0   157,3   +14

Norge     129,1   102,3   +26

Finland     27,0   20,3   +33

     335,1   279,8   +20

Försäljningen för verksamhetsårets första tio månader uppgår därmed till 4 009,3 Mkr, en ökning med 14 procent (3 510,1 Mkr).

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls i dag, tisdagen 11 mars klockan 10.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax 08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com.

Meny Språk