Regulatorisk 2023-12-06 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlsons sexmånadersrapport 2023/24

Fortsatt stark försäljningsutveckling och förbättrad lönsamhet

Andra kvartalet – 1 augusti till 31 oktober

· Försäljningen ökade med 9 procent till 2 460 Mkr (2 250), en organisk ökning om 10 procent och en ökning om 10 procent i jämförbara enheter
· Försäljningen online ökade med 15 procent till 297 Mkr (258)
· Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 277 Mkr (112). Rörelseresultatet uppgick till 245 Mkr (112)
· Rörelsemarginalen uppgick till 10,0 procent (5,0)
· Nettoskuld/EBITDA (12 mån) exkl IFRS 16 uppgick till 0,0 ggr (0,8)
· Resultat efter skatt uppgick till 173 Mkr (69)
· Vinst per aktie uppgick till 2,74 kr (1,10)

Sex månader – 1 maj till 31 oktober

  • Försäljningen ökade med 8 procent till 4 653 Mkr (4 294), en organisk ökning om 9 procent och en ökning om 10 procent i jämförbara enheter
  • Försäljningen online ökade med 12 procent till 550 Mkr (490)
  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 431 Mkr (131). Rörelseresultatet uppgick till 230 Mkr (96)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 4,9 procent (2,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till 147 Mkr (45)
  • Vinst per aktie uppgick till 2,32 kr (0,72)

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Den 8 november slutfördes förvärvet av 91 % av aktierna i Spares Europe AB, ett ledande företag inom reservdelar och tillbehör för elektronikprodukter samt batterier
  • Försäljningen i november exklusive den förvärvade Spares-koncernen ökade med 4 procent till 1 130 Mkr (1 085), en organisk ökning om 7 procent och en ökning om 6 procent i jämförbara enheter. Försäljningen inklusive Spares-koncernen uppgick till 1 196 Mkr (1 085)
  • Försäljningen online i november exklusive Spares-koncernen ökade med 12 procent till 172 Mkr (154). Försäljningen online inklusive Spares-koncernen uppgick till 239 Mkr (154)

Vd Kristofer Tonström kommenterar andra kvartalet 2023/24:

I en osäker omvärld är det viktigare än någonsin att behålla fokus på sådant vi själva kan påverka, vilket organisationen har lyckats med på ett imponerande sätt. Med ett relevant sortiment, rätt pris och ett stort engagemang för att hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt i samtliga försäljningskanaler nåddes en organisk försäljningsökning om tio procent under årets andra kvartal. Åtgärderna för att skapa en mer konkurrenskraftig kostnadsbas har fortlöpt som planerat samtidigt som kostnadsinflation och den svaga svenska kronan påverkat negativt. Sammantaget har vi lyckats förbättra lönsamheten jämfört med föregående år. Rörelseresultatet summerade till 245 miljoner kronor (112) i det andra kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 10 procent. Julhandeln har börjat bra med en novemberförsäljning som växte organiskt med sju procent jämfört med föregående år.

Ett relevant sortiment med många nyheter

Trots att kunderna generellt sett har mindre pengar att spendera har vi sett en god efterfrågan på praktiska produkter för hemmafixet. Vi har lyckats skapa rätt erbjudanden och trenden med tillväxt inom samtliga prioriterade produktkategorier fortsatte under det andra kvartalet. Kunderna har uppskattat höstens stora flöde av produktnyheter och tillsammans med en hög servicegrad i butik och online har detta bidragit till att kundnöjdheten ökat från redan höga nivåer. Kundnöjdheten och våra många kundrelationer är starka konkurrensfördelar. Lojalitetsprogrammet Club Clas, där vi har möjlighet att kommunicera direkt med våra kunder, är en viktig pusselbit för framtida tillväxt. Medlemsbasen i Club Clas överstiger nu 5,2 miljoner medlemmar.

Ett relevant produktutbud kommer alltid att vara en grundförutsättning för lönsam tillväxt. Hur vi arbetar med sortimentet är också den enskilt viktigaste delen i vårt hållbarhetslöfte. På Clas Ohlson ska kunden alltid kunna hitta ett noga utvalt sortiment av relevanta produkter som förutom att lösa konkreta problem i vardagen också bidrar till ett mer hållbart liv. Just därför satsar vi på att öka tillgängligheten till vårt stora reservdelssortiment. I november rullade vi ut reservdelsförsäljning i ytterligare 100 butiker, vilket innebär att vi nu har reservdelar till försäljning både online och i samtliga butiker i Sverige, Norge och Finland.

Den strukturellt ökande efterfrågan på reservdelar är också en viktig anledning till att vi i under hösten valde att förvärva Spares Europe. Spares är ett ledande företag inom reservdelar och tillbehör för elektronikprodukter samt batterier och med Spares som en del av Clas Ohlson-koncernen stärker vi kärnaffären och skapar nya tillväxtmöjligheter inom ett växande marknadssegment. Dessutom bedöms Spares bidra positivt till Clas Ohlsons vinst per aktie direkt från tillträde och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med teamet på Spares för att ta nästa steg i vår gemensamma resa.

En växande e-handel och butiksnät

E-handeln växte med 15 procent under andra kvartalet. Vi har lanserat många produktnyheter exklusivt i vår e-handel och vi fortsätter att trimma logistiken för att kunna hantera större volymer och ökade krav på snabba leveranser. Med en tillväxt i jämförbara enheter om tio procent i kvartalet ser vi också med tillförsikt fram emot att öppna fler Clas Ohlson-butiker. När vi den 9 november öppnade på Kungsholmen i Stockholm och i Notodden i Norge ringlade sig köerna långa och den initiala försäljningsutvecklingen lovar gott. Att vi redan nu märker av ett stort intresse för kommande butiksöppningar är ett ytterligare tecken på styrkan i varumärket och att kunderna uppskattar när vi blir ännu mer tillgängliga i deras närområde. Målsättningen är att öppna cirka tio nya butiker under 2023/24, vilket vi kommer att nå, och därtill är fyra kontrakt för nästa verksamhetsår klara. 

Fullt fokus på våra långsiktiga mål

Sammanfattningsvis ser vi att arbetet med sortimentet, e-handeln och fler butiker på attraktiva lägen går åt rätt håll. För att möjliggöra tillväxtinitiativen och ett långsiktigt starkare Clas Ohlson fortgår även arbetet med att förenkla arbetssätt och reducera kostnader. De makroekonomiska utmaningar vi sett under senare tid kommer troligtvis att bestå, inklusive osäkerheten kring kundernas konsumtionsutrymme. Vi är inställda på att arbeta hårt för att fortsätta vara relevanta för våra kunder och nå våra långsiktiga mål om hållbar och lönsam tillväxt. Nyckeln är som alltid att göra kunden nöjd och på så vis också skapa förutsättningar för aktieägarvärde över tid. Stärkta av vetskapen att vi har julklappar som passar de flesta intressen och plånböcker går vi nu in i slutspurten av julhandeln med stor energi. Vi ses i butik och online!

Webbsänd presentation idag kl. 09.00

Vd och koncernchef Kristofer Tonström och Ekonomi- och finansdirektör Pernilla Walfridsson kommenterar rapporten idag kl. 09.00 i en webbsänd presentation. Presentationen sker på engelska och följs av en frågestund.

Om du önskar delta via webcasten gå in på länken nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. about.clasohlson.com/q2-2324

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. Länk telefonkonferens.

Efter presentationen kommer inspelad version finnas tillgänglig på about.clasohlson.com/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, Kommunikations- och IR-chef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se
 

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2023 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk