Regulatorisk 2020-09-12 12:00 CET Finansiell information, Övriga företagsnyheter

Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) den 12 september 2020

Clas Ohlson AB höll under lördagen den 12 september 2020 sin årsstämma för verksamhetsåret 2019/20 genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare deltog således i stämman genom att i förväg rösta på förslagen till stämman och lämna in frågor, varvid nedan huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 6 augusti 2020 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelsen till årsstämman, fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan samt anföranden från styrelsens ordförande och verkställande direktören finns tillgängliga på Clas Ohlson AB:s hemsida https://about.clasohlson.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019/2020.

Disposition av vinstmedlen
Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen, dvs. att ingen utdelning lämnas samt att samtliga de till förfogande stående vinstmedlen balanseras i ny räkning, godkändes av årsstämman.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019/20. 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Mathias Haid, Håkan Lundstedt, Charlotte Strömberg, Göran Sundström och Anne Thorstvedt Sjöberg. Mengmeng Du och Patrik Hofbauer valdes till nya styrelseledamöter.

Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman omvalde Deloitte till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Bolaget har underrättats om att Johan Telander ska vara huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsearvodet skall vara oförändrat jämfört med föregående år (inklusive ersättning för utskottsarbete) och att det således ska utgå med totalt 3 670 000 kronor, varav 700 000 kronor ska tilldelas ordföranden och 340 000 kronor ska tilldelas var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Vidare fastställde årsstämman att ersättning ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet med 160 000 kronor till ordföranden och 85 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet (för närvarande två ledamöter). Slutligen fastställde årsstämman att ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet ska utgå med 130 000 kronor till ordföranden och 65 000 kronor till var och en av övriga två ledamöterna i utskottet. Arvode utbetalas som lön.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om den av styrelsen föreslagna bolagsordningsändringen.

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se
 

Bifogade filer

Meny Språk