Regulatorisk 2018-11-15 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson ökar försäljningen i oktober

Försäljningen i oktober ökar med 10 procent jämfört med oktober månad föregående år, vilket motsvarar en organisk försäljningsökning om 6 procent.

För verksamhetsårets sex första månader är den organiska tillväxten i nivå med tillväxtmålet på 5 procent. Clas Ohlsons försäljningstillväxt online i oktober uppgår till 56 procent. Försäljningen i oktober ökar med 10 procent till 755 Mkr (688). Den organiska försäljningen ökar med 6 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i oktober i jämförbara enheter och lokal valuta ökar med 2 procent. Under oktober påverkade kalendereffekten positivt om cirka 2 procentenheter med anledning av fler handelsdagar jämfört med motsvarande period föregående år. I det utmanande marknadsklimat som råder har betydande marknadsinvesteringar gjorts enligt plan för att stärka kundbasen och därigenom driva försäljning såväl i oktober som under den viktiga julhandeln. Försäljningen online i oktober ökar med 56 procent till 40 Mkr (26). Jämfört med oktober månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 14 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 237.

Länder, Mkr Oktober
2018/19
Oktober
2017/18
Procentuell förändring Organisk tillväxt
Sverige 339 313 8 8
Norge 301 267 13 5
Finland 92 86 6 -2
Utanför Norden** 23 22 5 -3
  755* 688 10 6

* varav 40 Mkr (26) utgör försäljning online.
** Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien, butiken i Croydon stängdes 180816.

Den totala försäljningen för de första sex månaderna av räkenskapsåret 2018/19 (maj till oktober 2018) ökar med 9 procent till 4 115 Mkr (3 782). Den organiska försäljningen ökar med 5 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökar med 2 procent. Försäljningen online för perioden ökar med 51 procent till 189 Mkr (125).

Delårsrapporten för andra kvartalet 2018/19 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 5 december 2018. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Sveavägen 52 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Elisabet Johansson, Interim IR-chef, telefon 072-22 11 650

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk